next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1998-12-14

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Ingrid, Kalle, Kerstin, Mikael, Örjan

Nästa Möte: To 28/1 1999 kl 10.15-11.45

1. Ingrid informerade om det positiva ekonomiska utfallet för grundutbildningen för läsåret 97/98.

2. Mikael informerade om D-elevernas reaktioner på nya/ändrade kurser. OOMPA och INDA fick positiva omdömen, kommunikationskursen, speciellt den obligatoriska närvaron på föreläsningarna, fick negativa omdömen.

3. Huvudteman för lärarinternat 13-14 april 1999 blir

Internatet omfattar lärare i vid bemärkelse, dock ej doktoranderna.

Delområden ovan betraktade ur GRU-perspektiv. Under internatet kommer givetvis även andra perspektiv in.

Bengt Lindberg
1998-12-15