next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1998-11-03

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline, Ingrid(ej punkt 3), Kalle, Kerstin, Mikael, Örjan

Nästa Möte: Tis 8/12 kl 10.15-11.45

1. Bengt informerade om läget vad beträffar tutorverksamheten för D98. Mikael hade inte hört några elevklagomål om tutorverksamheten. För nästa år planeras en fortsättning om ekonomin tillåter. Önskemål om schemaläggning av utökad tid för labbar för att få rum med tutormöten under labtiden har lämnats via Kerstin till lärotim-planeringen.

2. Undervisningens former, intern genomgång av hur vi på bästa sätt får eleverna att lära sig det vi vill. En arbetsgrupp bildas för att gå igenom hur vi gör idag, och hur vi kan göra i framtiden. Arbetet skall vara klart i februari 1999, i god tid före ev. lärarinternat i mitten av april -99. Gruppen består av Bengt Lindberg, Kerstin Frenckner (sammankallande), Örjan Ekeberg, Gerd Eriksson (tillfrågas), studentrepresentant D-linjen (Mikael Ståldahl skickar namn).

I samband med detta arbete kan vi också börja fundera kring ett pedagogiskt policydokument för institutionen. Vad är vår pedagogiska grundsyn, vad är lärarens roll, elevernas roll. Varför gör vi som vi gör?(reflekterande lärare). Hur bildas kunskap. Diskussion av såväl undervisningens former som pedagogiskt policydokument bör utgöra en del av lärarinternatet.

3. Mikael förmedlade elevreaktioner på nya INDA-kursen och föreslog att kursledaren i framtiden skulle få en kursassistent som bl.a. kunde ansvara för att material kom ut till eleverna i god tid.

4. Hur skall vi ta hand om elever som ännu inte är klara med alla delmoment i kurser. Klara regler behövs. Ärendet överförs till gruppen under punkt 2: undersök hur vi gör idag på kurser med alternativa examinationsformer, (allt annat än skriftlig slut tentamen), samt föreslå generella direktiv och anvisningar för olika kurser.

5a. Kerstin informerade om förslag om nya HÅS/HÅP regler. Rektorsbeslut från 26/10 -98 distribueras i postfacken. Hur de nya reglerna påverkar oss är än så länge oklart.

5b. Kerstin informerade om planerade nya kurser inför 1999/00. Mikael framförde önskemål om att kursutbudet skall vara någorlunda jämnt fördelat över läsåret.

6. Pedagogiskt ledarskap, info från pedagogisk dag med Nils Trowald, SLU. Bengt berättade om några uppslag för att befästa en pedagogisk grundsyn inom en instutition. En del återfinns under punkt 2. ovan.
next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
1998-11-03