nästa upp förra
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1998-05-25

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline, Ingrid, Kalle, Kerstin, Mikael. Stefan, Örjan

Nästa möte: v. 37

1. Ingrid informerade om professurerna i Autonoma System och Tillämpad Numerisk Analys, samt om kommande utredning om ev IT-fakultet vid KTH. Utkast till förslag väntas i September 1998.

2. Ingrid informerade om ekonomin på GRU-sidan. För 97/98 har vi gått back med ca 6 milj, pga att vi fått ersättning enligt prognos (som fakulteten gjort) och inte enligt verkligt utfall. Kerstin har sammanställt och jämfört prognos och utfall, HÅS, och HÅP termin för termin under den aktuella perioden. Ingrid och Kerstin kommer att uppvakta rektor med anledning av den uppkomna situationen. Ingrid var i detta läge optimistisk i sin bedömning av utfallet av denna uppvaktning.

För 97/98 har vi bättre kontroll av prognosarbetet (Kerstin har arbetat med prognoserna) och hoppas på bättre överensstämmelse mellan utfall och prognos.

3. Ingrid presenterade undersökningen av kurskostnader för utvalda kurser under läsåret 96/97. Gruppen och speciellt dess ordförande uppmanades att begrunda sammanställningen och återkomma med slutsatser vid kommande möten.


 

Bengt Lindberg
Fri Jun 5 15:52:58 MET DST 1998