nästa upp förra
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1998-03-04

Närvarande: Bengt(vid tangentbordet), Caroline, Fredrik, Ingrid, Kalle, Kerstin, Stefan (från punkt 4b), Örjan.

Nästa möte: 16/4 1998 kl 9.30-11.00 i rum 1635
1. Högskolans ledning, lärare och organisation. Remiss med anledning av prop. 1996/97:141-Ingrid informerar om framtida omfattande förändringar vad gäller lärarnas arbetssituation. Inst. styrelsen kommer att utse en arbetsgrupp för att arbeta med inst. remiss svar. GRU-gruppen föreslår att Ingrid, Kalle och Örjan ingår i denna grupp.

2. Pedagogiska frågor:

a. Caroline Nordquist redovisar en sammanställning av vilka inslag av skriftlig och muntlig presentationer som ingår i olika kurser på matematisk-datalogiska linjen på SU. En arbetsgrupp bestående av Caroline(sammankallande), Kerstin Severinsson-Eklundh, Fredrik Linder, Serafim Dahl, Bengt bildades. Gruppens uppdrag är att planera och samordna inslag av skriftlig och muntlig framställning i inst. kurser på aktuell utbildning.
b. Utvärdering av lärande vs utvärdering av lärare. Ingrid berättade om intryck från diskussioner vid SU, mat-nat fakultetens grundutbildningskonferens den 23/2-98. Nya trender vad gäller utvärdering av lärande snarare än lärare refererades. Kerstin införskaffar aktuell litteratur till institutionens pedagogiska bibliotek, och sprider kunskap om artiklar och böcker via numero. Vid pedagogiskt seminarium under hösten behandlas frågan.

c. Problembaserad inlärning i programmeringsteknik. Resultat av Olle Bälters försök ht 1997 refererades. Vi undersöker möjligheten av ett pilotprojekt i full skala på kursen Programmeringsteknik för L, (Kerstin diskuterar med Olle Bälter) och funderar på motsvarande aktiviteter i någon av grundkurserna i Numeriska Metoder.

d. Vilka kriterier använder vi för att sätta graderade betyg vid olika typer av examination. Är det rimligt att alla elever får betyget 5? Är det mängden arbete som skall avgöra betyget? Alltså den som gjort två labbar får betyg 3, den som gjort fyra får betyg 5? Skall man kunna höja betyget i en kurs som examineras via laborationer eller projekt? Skall vi ha graderade betyg på examensarbetet? Vi återkommer vid ett pedagogiskt seminarium under hösten där dessa frågor behandlas.

3. Mikael hade via e-mail uttryckt oro inför INDA för D, ht 98. Utdrag ur brevet bifogas:

 Jag har hört att Rand ska ta hand om INDAn. Jag tror att det är
olämpligt av det enkla skälet att kurserna i början av ettan bör vara på
svenska. Det är mycket nytt som man måste vänja sig vid när man börjar på
KTH, och undervisning helt på engelska gör saken värre. Undervisning på
engelska är de flesta inte vana vid, och kurslitteratur på engelska kan
vara svårt nog i början.
Rand kommer att göra en enkät under kursen Programmeringsparadigm för att utröna om engelskan har förorsakat något problem under den kursen. Vi får ta kontakt med Mikael och andra representanter för D-teknologerna för att diskutera deras farhågor.

4. Övriga ärenden

a. Ingrid berättade om den pågående genomgången av intäkter och kostnader för åtta utvalda kurser. Återkommer vid nästa möte.
b. Caroline visade en sammanställning av kursanalyser för datalogikurser vid SU för 96/97. Sammanställningen ligger fn på
http://www.nada.kth.se/nada/student-info/svl-su/analyser/9697.html

Vi behöver fundera över hur denna typ av information skall göras allmänt tillgänglig. 
nästa upp förra
Nästa: Om detta dokument...

Bengt Lindberg
Wed Mar 4 15:56:10 MET 1998