next up previous
Next: About this document ...

GRU-gruppens möte 1997-11-19

Närvarande: Bengt(vid tangentbordet), Caroline(från punkt 3), Ingrid, Kalle, Kerstin, Mikael (från punkt 2), Örjan

Nästa möte: Fr 12/12 1997 kl 10.00-11.30 0. Kommentarer kring föregående mötes minnesanteckningar. Ingrid åtog sig att tala med Peter Svanberg om intern websida för pedagogiska verksamheten, minnesanteckningar mm.

1. Vem ska vara examinator för exjobb. Det verkar vara ganska bra som det är. Kerstin samlar ex-jobbs examinatorer till möte för att dryfta riktlinjer, arbetsbelastning och övriga gemensamma frågor.

2. Kompetensinriktning på I. Gruppen var positiv till den föreslagna kompetensinriktningen.

3. Målformuleringar - handlingsplan. Målformuleringar på olika nivåer behövs: linje, kompetensinriktning, kurs och delmoment i kurs. Målen skall formuleras på sådant sätt att elever kan förstå målen utan att ha detaljkunskaper inom området. Mål för delmoment i en kurs bör dels vara så konkreta att det är möjligt kontrollera att målen uppnåtts (mall för examination), dels anknyta till de generellare målen för kursen eller hela utbildningen.

4. Elevrepresentanternas fasta punkt. Mikael kommer att framföra sina synpunkter på OOPK-kursen till den grupp som arbetar med ändringar av kursen.

5. Uppföljning av resan till England, Wales, speciellt ideer om elev-lärar kontakter. Försöksverksamhet? Det som tycks ligga närmast till hands är att försöka se till att elever i våra kompetensinriktningar och i Mastersprogrammet känner att dom hör till NADA. För Mastersprogrammets elever planeras en-timmars tutor-möten veckovis eller var fjortonde dag ledda av tre av de lärare (Bengt, Jesper, Björn Sj) som håller kurser för dem. Tutorgrupperna blir då 3-4 elever. För elever på kompetensinriktningar vid NADA bör vi kunna erbjuda tutorgrupper i anslutning till centrala kurser hos oss. Diskussionsunderlaget i punkt 3 kan innehålla moment om sådant.

Några ideer som framfördes: Övningsassistenterna på kurserna i ettan och tvåan (speciellt på sektion D) borde kunna stå för kontinuitet i kontakten med eleverna. Samma assistent i flera kurser under ettan och tvåan!

De traditionella övningarna kan ersättas av mer individuella lärar-elev kontakter. Elevgrupper om sex personer kan t.ex. studera tillsammans och vid behov diskutera med läraren. Försök pågår på SU-kurser, motsvarande vore intressant att testa på KTH-kurser. 
next up previous
Next: About this document ...
Bengt Lindberg
11/19/1997