next up previous
Next: About this document ...

GRU-gruppens möte 1997-10-15

Närvarande: Bengt(vid tangentbordet), Caroline, Gunnar, Ingrid, Kalle, Kerstin, Mikael, Örjan,

Nästa möte: O 15/10 1997 kl 10.00-11.30

1. Uppföljning av gamla ärenden

a. Lärarträffar om pedagogiska frågor. Kortkurs om kommunikation. Seminarieserien Datorn i människans tjänst Kerstin F berättade om populära pågående och planerade aktiviteter. Lärarträffarna har så långt inte riktigt funnit sin form, men Datorn i människans tjänst fungerar mycket bra, och kortkursen ``Vad är det du säger'' går 15-16 december. Mer information via Kerstins hemsida.

b. Engelskspråkig information om vår datormiljö, och engelsk exjobbsinformation för utbytesstudenter. BengtL skall undersöka vidare.

c. Pedagogiska konsulter på halv-tid knutna till fakulteterna. Delfakulteterna får medel att anställa folk, men vet inte riktigt hur konsulterna ska användas. Institutionerna (bl.a. NADA) uppmanas komma med förslag.

d. Betygsgraderade laborationer. Framgick att arbete pågår i positiv anda.

2. HSV-besöket. Rapport kommer i november. Rapport om HSVs besök på SU kommer också i november.

3. Elevrepresentanternas frågor Utgick

4. Målformuleringar Hur skall vi få eleverna att förstå målet med våra kurser?

a. samband med tillämpningar och forskning.

b. kommunikation, information, examination.

c. förkunskaper.

Info-mtr för olika kursers behov?

En handlingsplan för att genomföra arbete med målformuleringar på olika plan behövs. Ämnesföreträdarna bör formulera de övergripande målen, medan kursledare formulerar mål för kurs och olika kursmoment, t.ex. enskilda laborationer, och relaterar sina målformuleringar till de övergripande målen. Arbetsgrupp/grupper och lärarträffar behövs. Ärendet återkommer vid nästa GRU-möte.

5. Ansvarsförbindelsen för användning av KTH's datorresurser Hur förmå eleverna att respektera uppställda regler. Gör studenterna medvetna om att de har det bra här, med terminalsalar som är öppna 24 tim/dygn. Formulera klara regler, och informera om dem t.ex. periodiskt återkommande meddelanden via elevernas inloggningsmeddelande eller WWW-sidor. Föreläsare och handledare bör uppmärksammas på brott mot uppställda regler och i sin tur informera eleverna om reglerna. Lärarträff planeras.

6. Övriga frågor

Synpunkter på ny vice-rektor för grundutbildningen. Överspelat

NADA-lektorat i svenska? Kommunikation var ordet, arbete pågår.

Brevväxling mellan SUs ämnesråd vid Nada och NADA angående kursen NTM gk distribuerades.

Kontakter med ingenjörsskolan? Får vi återkomma till. 
next up previous
Next: About this document ...
Bengt Lindberg
11/17/1997