nästa upp förra
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 1997-09-09

Närvarande: Bengt(vid tangentbordet), Caroline, Kalle, Kerstin, Mikael (fr.o.m punkt 2), Stefan, Örjan, samt Viggo Kann under punkt 2.

Nästa möte: O 15/10 1997 kl 10.00-11.30

1. Örjan Ekeberg hälsas välkommen till gruppen.

2. Översiktlig genomgång av de olika kursanalysgruppernas erfarenheter.
Rekommendation: Inom varje kursanalysgrupp bör lärarna enas om vad basen för jämförelser av examination och prestation är. I nuläget används följande definition vid statistikberäkningar inom gruppen grundkurser i numeriska metoder:

kursdeltagare lika med aktiv elev - elev som förutom att han/hon registrerat sig på kursen även gjort någon inlämningsuppgift eller något tentamensförsök.

avhopp - elev som inte gjort någonting på kursen utom att registrera sig.

Beslutades att införa de av Viggo föreslagna grupperingarna av datalogikurserna på KTH för kursanalysarbetet. Gruppindelningarna finns i Appendix 1 där även tid för möte och sammankallande anges. Det dokumentet ligger separat med länk direkt från GRU-gruppens hemsida. Viggo Kann ansvarar för att datalogigrupperna på KTH utför sitt kursanalysarbete.

Bengt åtog sig att göra gruppuppdelning för nummekurserna. Även dessa gruppindelningar finns i Appendix 1. Bengt ansvarar för att numerikgrupperna utför sitt kursanalysarbete. Gruppindelningen för datalogi på SU föreslås oförändrad med Johan Håstad och Caroline som sammankallande. Även dessa gruppindelningar finns i Appendix 1. Johan Håstad ansvarar för att datalogigrupperna på SU utför sitt kursanalysarbete.

Sammankallande bör i kallelsen ge direktiv om vilka uppgifter som skall finnas på papper till mötet. Sammankallande ansvarar även för att WWW-info finns, och gör en sammanställning av examination mm. för sin kursanalysgrupp. Se Appendix 2 (nås via länk på GRU-gruppens hemsida) med en sammanställning för grundkurserna i Numeriska Metoder. Ytterligare information kan eventuellt vara lämplig i andra analysgrupper.

Sektion EIT kan förväntas begära in kursanalyserna, och om de publiceras på webben så har NADA uppfyllt sina förpliktelser och gjort materialet lätt tillgängligt.

Förutom ovanstående gruppers arbete behövs årliga möten för kurser som går i flera omgångar under läsåret: Programmeringsteknik, Numeriska Metoder Gk1 och Gk2. För dessa bör också en årlig sammanställning över resultat från de olika kursomgångarna göras. Kerstin ansvarar för sammanställningen för Programmeringsteknik och Bengt ansvarar för sammanställningen för Numeriska Metoder Gk1 och Gk2. En total sammanställning för samtliga kurser på NADA görs av Kerstin.

Sammanställningarna redovisas i GRU-gruppen i början av höstterminen varje år.

Några lärare tycker fortfarande att kursanalyser är ett onödigt påfund, men attityderna förändras gradvis och speciellt på de stora kurserna i de lägre årskurserna fungerar kursanalysarbetet bra.

En positiv bieffekt av kursanalysarbetet är att elever med något eller några saknade labmoment upptäcks och kan uppmärksammas på sina brister.

3. och 4.

4a. Betygsgrundande labbar och ev. ersätta tentamen med något annat. Örjan berättade om planerna för INDA-F där labbarna blir betygsgrundande. För högre betyg än tre måste individuella labbar med större djup utföras. Fler labbar krävs för betyg fem än för betyg 4. Labredovisningen kommer att inriktas på kunskapskontroll, snarare än kontroll av laborationsuppgiften. Regler för när i tiden labredovisningar för högre betyg kan göras, och när kursen skall anses vara klar behövs.

OOPK kursen har gått under flera år med examination endast via labbar. Examinationsgraden senaste omgång, 65 procent enligt aktuell WWW-information.

Stefan berättade att han fått i uppdrag att för E-sektionens räkning utreda om man kan ersätta tentamen med något annat, t.ex. betygsgrundande labbar, muntliga presentationer e.d. Uppdraget omfattar INDA-kursen, numme-kursen och elmätkursen. I samband med detta arbete kan även propån från vice-SNO D, Magnus Janson, behandlas. Stefan kallar berörda lärare och elevrepresentanter till möte.

4b. Rands förslag om Honors Seminar in Computer Science. Gruppen är tveksam till möjligheten att på ett bra sätt kunna välja ut eleverna till en sådan kurs redan de första dagarna i årskurs 1. Många elever överskattar sig själva och sin förmåga i början av period 1, men har fått en mer realistisk syn på sig själva efter den första perioden. Kan förslaget modifieras så kursen börjar i period 2 i stället? Under period 1 skulle hugade elever kunna känna sig för genom att gå i separat övningsgrupp på INDA-kursen. I den gruppen skulle arbetet kunna bedrivas med antagande om att eleverna är särskilt begåvade och intresserade. Stefan påpekade att KTH centralt uppmuntrat till denna typ av satsningar. Medel för kursutvecklingen kan sökas från t.ex. högskolornas grundutbildningsråd (projektet stämmer utmärkt med vad rådet säger sig stöda), det fortlöpande lärararbetet; seminarier, handledning, examination måste finansieras av HÅS och HÅP ersättningar, eller om det inte räcker, från andra källor.

4c. JAVA Ingen ändring görs 97/98.

JAVA-innehåll i INDA-D, PROGP och OOPK-D diskuterades. Mikael föreslog en utökning av OOPK till 6p med JAVA. PROGP håller på att göras om inför nästa omgång. OOPK har gjorts om inför senaste omgången, och ytterligare ändringar är möjliga inför nästa omgång.

Diskussionerna utmynnade i att Stefan, som ämnesansvarig, uppmanades att försöka samordna innehållet i INDA-D, PROGP och OOPK så att lämpligt mycke JAVA ingår i någon av kurserna.
nästa upp förra
Nästa: Om detta dokument...

Bengt Lindberg
Fri Sep 12 12:15:29 MET DST 1997