next up previous
Next: About this document

GRU-gruppens möte 1997-05-29

Närvarande: Bengt(vid tangentbordet), Caroline Ingrid, Joacim, Kalle, Kerstin, Stefan (fr.om. punkt 2), Nästa möte: Ti 26/8 1997 kl 10.00

1. Pedagogisk hjälp Vid studierektors seminarium berättade Gunnar Svedberg om planer på att engagera 6 pedagogiska konsulter att ev knyta till delfakulteterna. Bengt fick i uppdrag att kontrollera med Gunnar Svedberg hur NADA skulle kunna använda en sådan konsult.

2. Övriga ärenden, information

  1. Information från högskolestyrelsens möte (Ingrid) Gruppen som skall utvärdera KTH kommer att genomföra intervjuer med berörda personer under perioden 6-9 Okt. Kostnaderna för NADA's lokaler börjar klarna.
  2. Mastersprogrammet i Scientific Computing (Caroline,Ingrid) KTH har gett tillstånd för 10 externa elever. SU ställer sig frågande till Mastersexamen vid SU. För kommande året bereder detta inga svårigheter, de två eleverna från SU får rum i kvoten 10 externa och blir därmed studerande på KTH. Totalt 25 personer sökte till programmet. Ingrid kommer att diskutera ytterligare med SU för framtida behov.
  3. NADA på SU (Ingrid) Caroline och Ingrid kommer att träffa representanter för SU och dryfta om hur NADA kan bli en mellan KTH och SU delad institution.
  4. Från möte med ledningsgruppen för grundutbildningsfrågor(Stefan) Uppmaning att öka andelen kvinnliga lärare på alla nivåer. Från rektor förfrågan om ev ökning av intaget på D-linjen, från 120 till 150 elever redan i höst.
Bengt Lindberg
Mon Jun 2 11:02:40 MET DST 1997