next up previous
Next: About this document

GRU-gruppens möte 1997-04-24

Närvarande: Bengt(vid tangentbordet), Caroline(fr.o.m. punkt 2), Ingrid, Joacim, Kalle, Kerstin, Stefan (t.om. punkt 2),

NYA: Björn Caroll, Daniel Erlandsson, studrepr. SU

Nästa möte: To 29/5 1997 kl 10.30

1. Lärarträffar om pedagogiska frågor Arbetsgrupp bestående av Kerstin (sammankallande), Bengt, Ingrid och Karl Meinke ansvarar för att verksamheten kommer igång. Omfattning: träffar en gång i månaden, kl 15-17 första måndagen varje månad under terminstid. En första träff denna termin-12 Maj eller 2 Juni. Alternerande möten för hela lärarkollektivet (minst två per termin), och aktiviteter (t.ex. uppföljningar av kursanalyser) för delar av lärargrupperna.

2. NADA's kvalitetsprogram Gruppen stöder Ingrids förslag. Ett-års och tre-års perspektiv anläggs i tillämpliga delar. I anslutning till programmet bör GRU-gruppen under hösten bl.a. diskutera

målformuleringar inom GRU-området

förkunskapskrav för våra kurser, här bör bl.a. kursenkäternas frågor om förkunskaper omformuleras från subjektivt tyckande till frågor om huruvida individen uppfyller de formella kursfordringarna.

3. Studieresa till brittiska universitet Ingrid och Bengt skriver till University of Wales, Swansea och beskriver syftet med studieresan, och etablerar en formell kontakt mellan NADA och Dept of Computer Science, Swansea. De informella kontakterna är redan etablerade och enligt underhandsbesked kan EIT och Internationella enheten ge ekonomiskt stöd för denna resa för 5-6 personer. Karl Meinke som förmedlat kontakterna blir vår kontaktperson, organisatör och reseledare. Enligt Prof. J V Tucker, head of dept. passar slutet av oktober-mitten av november bra för ett besök.

4. Nytt Res-system IT-rådet har beviljat 100,000 Kr till start av projektet, och kommer, efter beredning, troligen att bevilja ytterligare medel för projektets slutförande. Projektet har rönt intresse vid andra KTH-institutioner.

5. Engelskspråkig information om vår datormiljö GRU-gruppen anser det viktigt att institutionen tillhandahåller aktuell engelskspråkig information om datormiljön, och anser att systemgruppen skall ha ansvaret för denna information och uppdatering. Vilken information som behövs för Int Masters studenter och gäster uppdras åt Lennart Edsberg att utreda.

6. Övriga frågor (Ingrid)

a. Kurserna i Mastersprogrammet i Scientific Computing bör registreras som fristående kurser vid SU. Vidare bör vi verka för att samma program blir antaget som Mastersprogram i Tekniska Beräkningar vid SU. Caroline gör detta.

b. I en del av våra projekt-kurser genereras komersiellt användbara ideer och kod. Ramavtal som reglerar rätten till programvara, och högskoleanvändning av utvecklad programvara håller på att utarbetas inom institutionen.
next up previous
Next: About this document

Bengt Lindberg
Mon Apr 28 09:28:05 MET DST 1997