Protokoll GRU-gruppens möte den 3 mars 2003

 

 

Närvarande: Viggo, Stefan, Henrik A, Olle, Leif, Ingrid, Caroline, Lennart och Berit (sekreterare)

Frånvarande: Per Austrin

 

1. Information.

Ingrid informerade om senaste nytt vad gäller den eventuellt förestående flytten av TMH till Nada.

Inget beslut är ännu taget. På nästa styrelsemöte väntas  Nils Enlund lägga fram tankar om hur TMH och medieteknik ska organiseras.

Trainee-prövningsprojektet för adjunkter dras igång inom kort. Viggo arbetar med formuleringen av annonsering för detta.

Vid möte på D (halvårskollegium) framförde teknologerna en del väl genomtänkta förslag på kursändringar.

Ett ändringsförslag gäller INDA –kursen som föreslås utökas med 1p och innehålla C-programmering.

Programmeringsparadigm föreslås få 5p och innehålla allmän programsspråkskunskap.

Nummekurserna för D,E,F borde ge 5p, de är idag på 4p.

Kommunikationskursen föreslås slås samman med miljöteknikkursen.

Kursförändringarna kan göras tidigast till 04/05.

Teknologerna föreslog vidare att Nada tar över 6p-kursen  Informationssystem och databasteknik som idag ges av DSV. Den anses av studenterna vara dåligt både administrerad och utformad.

 

En ny lista över kursklassningar och huvudämnen ska skickas till DEF-kansliet.

Ingen ändring föreligger om beslutet från december om 7 huvudämnen. Tills vidare kommer vi att räkna numerikkurserna till matematik, övriga kurser till informationsteknik.

Grundutbildningsutskottet ska fastställa klassificeringen av kurser.

Fortfarande råder viss oklarhet vad beträffar vilka kurser i mediateknikprogrammet i Haninges mediateknikkurser som Nada ska ta över och var de ska ges.

Kursutvecklingsmedel för kvalitetshöjande åtgärder för SU-kurser har sökts av Caroline och Kerstin F.

 

2. Studenternas stående punkt.

Utgick.

 

3. Magisterutbildning i datalogi.

 Hur ska vi lägga upp en sådan utbildning?
För att skapa ett magisterprogram i datalogi finns två tänkbara vägar att gå. Antingen skapas ett färdigt program eller så ges bara möjlighet att ”plocka ihop” ämnen till examen.

Viktigt är satsningen på målgruppen. Redan nu går ca 400 studenter på mastersutbildning på KTH. Satsning på rekrytering ska göras från främst mindre högskolor i landet.

Ämnesansvariga bör fundera på detta och lägga upp en handlingsplan. Viggo ska ta initiativ till detta.

 

4. Vad ska KTH ha i stället för utbildningsnämnder?

Utbildningsnämnderna på KTH fyller ingen bra funktion. Vad skulle dom kunna ersättas med för att arbetet för programansvariga, kanslier och institutioner ska fungera bättre?

Informationsutbytet fungerade bättre med de gamla delfakulteterna.

Ingrid ska sätta sina och våra idéer på pränt.

 

5. Aktuella kursanalyser.

Endast 4st kursanalyser för 02/03 har hittills kommit: Numeriska metoder gk2 för D,  programmeringsteknik för öppen ingång och för T  samt avancerad grafik och interaktion. Uppmaning om möten i de olika kursanalysgrupperna har gått ut.

 

6. Grundutbildningens ekonomi.

Den ekonomiska situationen för grundutbildningen är ansträngd. Stora nedskärningar måste göras för att begränsa underskottet. En krisgrupp ska tillsättas där till att börja med alla studierektorer bör ingå.  Viggo presenterade ett antal möjliga besparingsåtgärder, bl a inom områden  som rör lärares och doktoranders egenutveckling och oplanerade tid (t ex sänkning av lärares buffert för akademiskt deltagande, från 10 till 5%).

 

 

Ersättningsnivåer för ämnesansvar: exjobbsexaminatorsansvar, kursämnesansvar och kompetensinriktningsansvar kan komma att sänkas.

Ingrid presenterade en budget där de senaste 4 årens negativa utveckling kunde följas. Prognosen för 2003 pekar mot ett underskott på nära 7 milj kr - att jämföras med 2002 års minus på knappt 3 milj kr.

Viggos beräkningar pekar mot besparingar på ca 4 milj kr. Ytterligare besparingar måste dock till.

 

7. Nästa möte.

GRU-gruppens nästa möte blir torsdag 10 april kl 14.00-16.00.

 

 

Vid pennan                                                                       Justeras

 

 

Berit                                                                                 Viggo