Protokoll GRU-gruppens möte 28 januari 2003

Protokoll GRU-gruppens möte 28 januari 2003

 

Närvarande: Ingrid, Kerstin F, Viggo, Stefan A, Caroline, Lennart, Per och Berit (sekr)

Frånvarande: Henrik, Leif, Olle

1. Information

Kursutvecklingsmedel för 03/04 som sökts har prutats ned en del. Bl a har inga pengar gått till den sökta magisterutbildningen i robotik.

Mjukvarukonstruktion med projekt har fått bidrag och mer bidrag kommer nästa år då kursen ska utökas från 6p till 8p.

Grundkursen i Människa- datorinteraktion ersätts av två nya kurser. En motsvarar ungefär den gamla kognitionsdelen, ny är IT-design för funktionshindrade.

KTH-Noc får en ny kurs: Nätdesign. Ny är också kursen Kommunikation, media och kultur.

Kursen Programmeringsteknik för M, B och T försvinner fr o m nästa läsår och ersätts av en 6p-kurs i Numeriska metoder och grundläggande programmering. I årskurs 3 kommer dessa teknologer att erbjudas en 6p Tildakurs.

Ingrid framhöll vikten av beredskap inför eventellt ytterligare slopade programmeringsteknikkurser.

För Mikroelektronik (Kista) utvecklast en ny numerikkurs.

För lärarprogrammet ska inrättas en kurs i kommunikation och media på 5p.

Ingrid aviserade nya datalogikurser nästa läsår med anledning av flytten från Haninge i sommar av KTH-Syd till Campus. Den medför en ökning av elevantalet med ungefär 50st/årskurs.

Fort- och vidareutbildningen får en ny kurs: Objektorienterad programmering, analys och design i Java.

Det är fortfarande inget bestämt vad beträffar Nadas ev sammanslagning med TMH. Diskussion har förts i Institutionsstyrelsen. Många tycker att Nada blir alltför stort och att vi bör försöka hitta en annan lösning.

Frank Hoffman är tjänstledig, hans kurs Maskininlärning drivs vidare av CVAP.

Ann Pan har slutat på egen begäran.

Alexander Baltatzis är vikarierande adjunkt i datalogi.

Trainee-prövning för adjunkter ska dras igång snarast.

Särskilt sårbara kurser (tex Datorseende) bör ha uppbackning av flera kursledare. Detta ska ses över inför nästa år.

Ny behörighet till KTH. Antagningen kommer att anpassas mer efter söktrycket. Det verkar dock som om endast KTH kommer att sänka kraven (tex för matematikförkunskaper)

Caroline sitter nu i Grundutbildningsberedningen på SU (ist för Ingrid).

Bara GRU går just nu med en förlust på 4 Mkr. Betraktat efter ”avskalning” av viss problematik stannar dock förlusten på ca 2,5 Mkr . Detta ska också ses mot vår totala omsättningskostnad på 65-67 Mkr. Lokalkostnaderna har slimmats, de ligger nu på ca 10%. På många andra håll på KTH ligger dessa på 15-20%.  

2. Studenternas stående punkt.

Per hade ingenting att meddela.

3. Nivåklassning av kurser (A, B, C, D-nivå).

MMT-kansliet har skickat en uppmaning till Nada att nivåklassa kurser som läses av MMT-teknologer och dessutom motivera klassningen med förkunskapskrav.

Reglerna för nivågradering är formulerade så här:

A-nivå  (1-20p) = förkunskapskrav: gymnasieskolans kurser

B-nivå  (21-40p) = förkunskapskrav: baskurser på A-nivå, totalt 20p

C-nivå  (41-60p) = förkunskapskrav: baskurser på A-nivå + kurser på B-nivå (20p)

D-nivå  (61-80p) = 20 poäng fördjupningskurser inom ämnesområdet,  examensförberedande

Nada har i höstas föreslagit nivåklassningar av DEF-kurser.

Studierektorsgruppen har tillsammans med några ämnesansvariga gjort ett förslag som presenterades på mötet. Ändringar har gjorts där nivågrupperingen varit uppenbart felaktig. Viss osäkerhet finns vid nivåbedömningen, tex kan en kurs på Nada klassas på C-nivå medan motsvarande kurs på  DSV klassas på D-nivå. För studenterna har klassningen förmodligen ingen större betydelse, undantaget då det gäller de nya examensformerna magister- och kandidatexamen vilka har möjliggjort antagning i högre årskurser.  

Ekonomiskt har den ingen som helst betydelse för institutionen.

Nivågrupperingsförslaget skickas i veckan till MMTs kansli.

Vissa känner oro för att en allmän nivåsänkning ska ske på KTH vilket skulle kunna medföra en statussänkning gentemot andra tekniska högskolor.

Den nya examensordningen har fastställts trots protester från många håll.

4. Kursanalyser 2001/2002.

Det saknas fortfarande många kursanalyser, speciellt inom Medieteknik- och grafisk produktion samt fort- och vidareutbildningskurserna. En översiktlig genomgång gjordes av Viggo och Berit av de analyser som kommit in, främst numerik- och programmeringsteknikkurserna.

Caroline redogjorde för läget på SU-sidan . Hon tipsade också att kursanalysgrupperna borde kallas till ett möte då analyserna skall vara klara. Effektivare press än att vänta tills allt ”verkar klart”.

Allmänt sett finns svårigheter att hålla koll på de elever som ev hoppat av kursen. Ingrid efterlyste åtgärder för att komma åt detta problem. Eftersom alla behöriga numera antas till utbildningarna blir avhoppen fler.

5. Nästa möte.

GRU-gruppens nästa möte blir måndag 3 mars 2003 14.00-15.45 i rum 1635.

Vid pennan                                                                                                     Justeras

Berit                                                                                                               Viggo