Protokoll GRU-gruppens möte 29 augusti 2002

 

Närvarande: Olle, Viggo, Ingrid, Lennart, Kerstin F, Stefan, Caroline, Henrik,

                     Berit (sekr)

Frånvarande: Leif, Per

 

 

1. Information

Medieteknikprogrammet för ingenjörsutbildningen vid KTHSyd hör sedan 1 juli organisatoriskt till Nada. Mediagruppen här på Campus utökas med 6 personer och vårt kursutbud med ett 20-tal kurser.

Två Nadaprojekt har fått pengar för pedagogiska utvecklingsprojekt från SU: Projektet Lärandets galleria (Bengt Lindberg) och IT-pedagogisk kompetensutveckling (Erik Forslin).

Olle vikarierar för Viggo som studierektor september-december.

Ingrid redogjorde för läget för frågan om provanställning av adjunkter som utreds av Ingrid, Olle och Sven Englund. Från KTH´s sida är man positiv, projektet kan bli banbrytande. Ett förslag kan komma tidigast i början av oktober, bl a måste den juridiska sidan undersökas.

Kostnadsläget för KTH är mycket kärvt och åtgärdspaket innefattande bl a kostnadskontroll på institutionerna har aviserats. För Nada är dock läget ganska gott just nu, inte sedan 1988 har har prestationsgraden varit så hög, vilket medfört att HÅS/HÅP-ersättningen blev 2,5 milj mer än beräknat.

Terminsstarten, som i år tidigarelagts en vecka , blev ganska kaotisk. Det sent annonserade intaget ”Öppen ingång” kullkastade schemaläggningar och första veckan krockade dessutom med en konferens.

Ingrid och Viggo skriver till rektor om detta. Motsvarande framförhållning som avkrävs av oss måste förväntas även från central administration. 

 

2. Studenternas stående punkt

Utgår (stud.repr. frånvarande)

 

3. Uppdatering av Nadas utvecklingsplan

Nadas femårsplan ska uppdateras. Den finns på webben på

http:// www.nada.kth.se/externt/utvplan/uplan01.pdf

Viggo har gjort ett första förslag till ändringar som även Bengt Lindberg tagit del av.

En del viktiga frågor bör lyftas fram för att kunna påverka KTH:s utvecklingsplan.

 

4. Plan för utveckling av nya kurser.

Inför nya läro- och timplanen för 2003/2004 som ska lämnas in i november så måste en del arbetsgrupper  för nya kurser skapas.

Joel Brynielsson, Rand Waltzman, Björn Eiderbäck och Karl Meinke föreslås utreda D:s planerade utvidgning av projektkursen med 2p mjukvarukonstruktion.

Från MMT har inga detaljer  ännu hörts om deras planerade nya kursupplägg. (Matlabkurs, numme i åk 1, programmering i åk 2 eller 3)

Angående sammanslagningen av L och V har heller inget nytt hörts. (Ev ny databaskurs – dock farhågor för  otillräckliga förkunskaper )

Olle kontaktar kanslierna på MMT, L och V.

Lennart, Axel och Jesper utvecklar en ny projektexaminerad 4p matte-numme-kurs på den nya KTH-ingången Mikroelektronik.

Henrik Artman berättade om en ny distanskurs inom kognitionsvetenskap.

 

5. Aktuella kursanalyser

Alldeles för få kursanalyser har hittills inkommit och någon sammanställning är ännu inte klar. Nya påminnelser behövs.

 

6. Övriga frågor

Ingrid efterfrågar enkla rutiner för studentrepresentation vid olika tillfällen. Flera gånger per termin återkommer krav på närvaro av studentrepresentant, tex vid docentföreläsningar.

Caroline talade om behov av att förbättra språkgranskningen av examensarbeten inom i varje fall datalogi och människa-dator-interaktion.

 

 

 

7. Nästa möte

Nästa möte blir preliminärt (Berit kollar om tiden passar stud.repr.) torsdag 10 oktober kl 10.15 –11.45 i rum 1635.

 

 

 

Vid pennan                                                                                                                             Justeras

 

 

Berit                                                                                                                                         Viggo