Protokoll GRU-gruppens möte den 22 maj 2002

Närvarande: Viggo, Ingrid, Kerstin Frenckner, Stefan, Caroline, Per Göransson, Lennart, Bengt, Leif, Henrik och Berit (sekr)

Frånvarande: Olle

 

1. Information

Henrik presenterade Daniel Pargman, ny universitetslektor medieteknik.

MMT´s remiss angående förslag till civ.ing.program och pedagogisk förnyelse inom MMT diskuterades liksom Nadas remissvar som skrivits av Viggo och Lennart och innehåller en del invändningar och kommentarer vilka

underströks av Ingrid.

Med kort varsel startar i höst (redan i period 1) en ny (valfri) datalogikurs: 2D1458, Problemlösning och programmering under press (6p). Mikael Goldman är kursledare.

Antalet examensarbeten ökar ständigt. Under perioden 15maj 2001 till 15maj i år har ca 170st påbörjats.

 

2. Studenternas stående punkt

Önskemål om bättre information i god tid före exjobbspresentationsseminarierna, t.ex. vid Nadas entré (plan 4).

Ingrid ser det som viktig PR.

 

3. Arbetet med ekonomisk pedagogik

Läsåret 2002/03 har skriftliga tentatillfällen vid de ca 70 omtentorna som förväntas ha färre än 10 deltagare utgått

Muntlig examination ska då erbjudas, mer allmänt från och med jan 03. Kurser i denna tentamensform kommer att hållas på lärarseminarium under hösten.

Kurserna i programmeringsteknik ska ändras. Kraven på godkänd kurs sänks, bl.a genom förenklad labdel. Tentamen slopas, kontrollskrivning liknande de gamla tentorna införs.

 

4. Införande av allmän hederskodex i Nadas kurser

Mikael Goldman och Kerstin Frenckner har utarbetat ett hederskodex som finns på :
http://www.nada.kth.se/~kfrenck/Hederskodex/KodexRegler.html

Formuleringen antogs. Caroline påpekade att anpassningsändringar för SU behövs.

En engelsk version ska också skrivas.

 

5. Nytt utseende och struktur på Nadas kurswebbsidor

Kerstin Frenckner har arbetat med utformningen av utbildningswebbsidorna. Per påpekade problem med läsningen av dessa på bärbar dator. Önskemål finns om listning även i kursnummerordning (förutom systematisk ordning).

 

6. Användning av routerlabbet

Lokalerna är stora och dyra och används endast av fem KTHNOC-kurser idag. Om ingen hyresintressent kan hittas bör hyresavtalet snarast sägas upp. Viggo kontaktar Peter Graham om detta.

 

7. Kursutvärderingar mitt i kursen

Viggo har uppvaktats av studienämnden på E som vill ha mittutvärderingar i alla kurser på E.

Bengt har provat denna form och är positiv. Man får tex i allmänhet större svarsfrekvens vid en mittutvärdering jämfört med en i slutet. Att använda studentrepresentanter som språkrör medför risk för dålig representativitet.

Vi prövar mittutvärderingar på alla kurser för E nästa läsår och ser hur det faller ut.

 

8. Aktuella kursanalyser

Denna punkt tas pga tidsbrist upp vid nästa möte.

 

9. Mycket svaga elever kräver för stora resurser

Grundutbildningsutskottets ordförande Stefan Östlund har inbjudit till diskussion om vad som kan göras.

Mer om denna punkt på nästa möte.

 

10. Nästa möte

Nästa möte blir torsdag 29 augusti, 10.30-12, rum 1635.

 

Vid pennan: Berit

Justeras: Viggo