Protokoll GRU-gruppens möte den 12 april 2002

Närvarande: Viggo, Henrik, Olle, Caroline, Per (Göransson), Lennart Edsberg (vikarie för Bengt), Ingrid (del av mötet), Leif, Kerstin Frenckner (del av mötet) och Karin (sekreterare).

Frånvarande: Stefan, Bengt.

 

1. Information
Viggo ska vara pappaledig åtminstone fyra månader från den 1/9. Olle Bälter vikarierar för Viggo under den tiden. André Jaun anställs som universitetslektor i Numerisk analys på Nada med början den 1/5. "Öppen ingång" startar i höst med 90 platser på ospecificerat program. Efter 0,5 - 1 år ska dessa teknologer bestämma vilket program de ska läsa. Det blir ytterligare en omgång av kursen i Programmeringsteknik för dessa elever. Det blir 60 lärarplatser på KTH från höstterminen. Dessa studenter kommer att läsa Programmeringsteknik tillsammans med kemisterna. Leif Dahlberg blir studierektor för Öppen ingång och lärarutbildningen. Inge Frick blir ansvarig från KTH gentemot nätuniversitetet.

 

2. Studenternas stående punkt

Den nya Introduktion till datalogi-kursen är 11 poäng och om den innehåller få examinationsmoment kan det innebära att vissa teknologer får problem med studiemedel. Viggo ska försöka se till så att det blir minst ett examinationsmoment före jul.

 

3. Anställning av adjunkter på Nada
Förslaget som Viggo, Olle och Ingrid har formulerat förutsätter att det bildas en Nadagrupp som prövar individen. Arbetsgruppen jobbar vidare med förslaget med målet att det till institutionsstyrelsemötet i juni ska finnas ett väl förankrat förslag.

 

4. Arbetet med ekonomisk pedagogik

Viggo höll den 8 april ett lärarseminarium om pedagogik och ekonomi i Nadas kurser. Då bildades 6 grupper för fortsatt diskussion, ämnes- och kursvis. Dessa grupper kan komma med idéer kontinuerligt. Viggo håller kontakt med grupperna, ser till att de träffas och hör vad de kommer fram till. Frågor som ska diskuteras är exempelvis: använder vi resurserna på bästa sätt, vad vill teknologerna, ska vi ha allmänhandledning för Maskinteknologerna? Det beslutades att Lennart pratar med Mimers Bar om handledning.

 

5. Införande av allmän hederskodex i Nadas kurser
Mikael Goldmann och Kerstin Frenckner har utarbetat ett förslag till ny hederskodex. Henrik Eriksson har utarbetat ett alternativt förslag. Hederskodexen ska finnas i form av kodex plus regellista. Vi ska arbeta för att de på sikt blir KTH-gemensamma. Regellistan är enbart för studenterna eftersom vi inte kan överblicka påföljderna för lärare om de bryter mot reglerna. Hederskodexen däremot ska omfatta både studenter och lärare. Kårerna (både Kåren på KTH och på SU) och juristerna bör lämna synpunkter innan dokumenten fastställs. Kerstin och Mikael jobbar vidare och beaktar det vi sagt. Remisspersoner är: Gerd (Eriksson), Viggo, Stefan och Joel (Brynielsson).

 

6. Nytt utseende och struktur på Nadas kurswebbsidor
Kerstin och Viggo tar emot synpunkter.

 

7. Utvecklingsmedel för ex-jobben
Nada har fått 180 000 kronor för utveckling av våra ex-jobb. Pengarna ska bland annat användas för att Nadas lärare ska kunna följa eleven kontinuerligt under kursen. De kan också användas för att göra ex-jobbspresentationerna lite festligare.

8. Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 22/5 kl. 10.30 - 12.00 i rum 1635.


Vid pennan: Karin

Justeras: Viggo