Protokoll GRU-gruppens möte den 16 januari 2002

Närvarande: Viggo, Olle (del av mötet), Caroline, Lennart (del av mötet), Stefan, Leif och Karin (sekreterare).

Frånvarande: Jonas (Svennebring), Bengt, Ingrid, Henrik och
Jimmy (Engelbrecht).

 

1. Pengar till förnyelse av högskoleutbildningen
Vi har fått en inbjudan från Rådet för högre utbildning att söka medel för förnyelse av högskoleutbildningen. Det kan röra undervisningens innehåll, upplägg, organisation, genomförande eller annat som man tror kan ha den effekten att studenternas lärande förbättras. Ansökan ska vara inne den 15 mars. Se länken "Inbjudan" på http://www.hgur.se/activities/ansokan/index_ansokan.htm.

 

2. Studenternas stående punkt

Utgick.

 

3. Lägesrapport för arbetsgrupp
Lärare-systemgruppssamarbetsgruppen kommer äntligen att komma igång. Gruppen kommer att bestå av Viggo, Serafim Dahl, Beatrice Frock, Johan Berglund och Fredrik Jönsson.

 

4. Användning av Blå sal

Det behövs mer Nadaarbetsplatser på plan 4. Exjobbarrummet kommer att användas av doktorander. Användningen av Blå sal diskuterades och ingen hade något att invända mot att salen används till arbetsplatser. Ärendet hänskjuts till lärare-systemgruppssamarbetsgruppen.

 

5. Gru-budget för 2002 och kursekonomi
Viggo hade gjort en preliminär sammanställning av personal- och kursekonomi. Vissa kurser visade sig vara oväntat dyra, ett antal kurser går med förlust. Det diskuterades vad det är som gör vissa kurser så dyra och vad man skulle kunna göra åt det.

 

6. Nästa möte
Måndagen den 4 mars 2002 kl. 14.00 - 15.30 i rum 1635.


Vid pennan: Karin

Justeras: Viggo