Protokoll GRU-gruppens möte den 28 november 2001

Närvarande: Viggo, Ingrid, Olle (Bälter), Henrik (del av mötet), Leif och
Karin (sekreterare).

Frånvarande: Jonas (Svennebring), Caroline, Bengt, Stefan och
Jimmy (Engelbrecht).

 

1. Information

Institutionsstyrelsen har beslutat att Olle Bälter ersätter Örjan Ekeberg i GRU-gruppen. Bengt Lindberg är sjuk och kommer eventuellt tillbaka i februari.
Lennart Edsberg och Viggo tar hand om de studierektorsbeslut som Bengt skulle ha tagit och som inte kan vänta. Ingrid informerade om nya tjänster. Ingenjörsskolan upphör som organisation. Det pågår diskussioner huruvida ingenjörsprogrammet för Medieteknik ska samlokaliseras med civilingenjörsprogrammet för Medieteknik. Från och med nästa läsår blir det ny läsårsindelning med 4 stycken 8-veckorsperioder. Nada ska tillsammans med matteinstitutionen titta på hur man tar emot elever med varierande förkunskaper. Viggo har träffat mattes studierektor Mats Boij. Serafim Dahl och Beatrice Frock har tackat ja till att medverka i system- och lärarsamarbetsgruppen som är under bildande. Torsdagen den 17 januari är absolut sista datum för inrapportering i Ladok för höstterminen. Fakultetsnämnden har beslutat att vi får ge betyg 6 på 2D1240, Numeriska metoder, gk II, under en försöksperiod. Kurser där man har möjlighet att ge betyg 6 ska hanteras på följande sätt: betyget 5 sätts på den ordinarie kursen, betyg 6 sätts på en kurs som har skapats enkom för detta ändamål och som inte har några poäng. Henrik Artman är med i arbetsgruppen som tittar på hur KTH ska införa dubbel examen som civilingenjör och lärare. Henrik ska skriva om det i Numero. Från och med den 1 januari 2002 finns det ingen prorektor för utbildningen på KTH längre. Det blir ett utbildningsutskott i stället. Pagodgruppen med Lennart Johansson som ordförande ska titta på den framtida studiemiljön.

 

2. Pedagogisk utbildning för assistenter och lärare
Den utbildning som finns på KTH i pedagogik för lärare har inte fungerat bra, därför diskuterades om Nada ska ha en intern seminarieserie. Ingrid ska prata med teknologer på kåren om vilka förväntningar de har på lärare och vilka förväntningar lärare har på teknologer. Viggo och Henrik diskuterar vidare och pratar med andra lärare och teknologer. Av de 10 kurser som gick i period 1 fanns det kursanalyser bara till 2D1387, Programsystemkonstruktion med C++, och 2D1323, Datorgrafik med interaktion.

 

3. Anställning av adjunkter och intern befordringsstege för lärare
Det finns problem förknippade med att ha lärare anställda på vikariat, bland annat att det är en otrygg anställning. Det skulle vara bra om vi kunde motivera med en trygg anställningsform och ett sätt att "komma vidare". Kanske borde de ges möjlighet att ge kurser i högre årskurs för att så småningom kunna bli lektorer. Under mötet bildades en grupp bestående av Olle, Ingrid och Viggo som jobbar vidare med de här frågorna i syfte att i vår lägga fram ett förslag till karriärstege. Olle är sammankallande.

 

4. Betyg på våra kurser
Björn Hedin vill ha ha betygskalan underkänt och godkänt på kursen 2D1518, Audio-, Video- och Multimediaproduktion. Formellt är det Utbildningsnämnden för DEF som tar beslutet, men GRU-gruppen föreslår utbildningsnämnden att sätta underkänt och godkänt på kursen.

 

5. Doktorander och utbildning

Det förekommer att doktorander på Nada inte får tillgodoräkna sig all tid de lägger ner på institutionstjänstgöring, det kan t ex handla om programmering som handledare ålagt doktoranden. Därför anser Ingrid att handledaren måste vara med i bemanningen för de doktorander som han/hon är handledare för. GRU-gruppen föreslår att det bildas en grupp som tittar på detta. Ingrid formulerar.

 

6. GRU-gruppens möten
Fortsättningsvis ska vi skicka ut så mycket information som möjligt till medlemmarna i GRU-gruppen inför mötena, dels för att mötena ska bli så korta och effektiva som möjligt och dels för att man ska kunna förbereda sig.

 

7. Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 16 januari 2002 i rum 1635.


Vid pennan: Karin

Justeras: Viggo