Protokoll GRU-gruppens möte den 17 oktober 2001

Närvarande: Viggo, Ingrid, Caroline, Bengt, Stefan, Henrik, Leif och Karin (sekreterare).

Frånvarande: Jonas (Svennebring) och Jimmy (Engelbrecht).

 

1. Studenternas närvaro på GRU-gruppens möten

Ingrid föreslog att studenterna får ett mindre arvode för att de närvarar på dessa möten. 200 kronor per möte föreslogs men då vill vi gärna att de har något förslag eller synpunkt med sig från dem som de representerar.

 

2. Ersättare för Örjan i GRU-gruppen och i Pagod m m
Eftersom Örjan kommer att vara i Tyskland under ett år behövs en ersättare för honom i GRU-gruppen och i Pagod. Det är styrelsen som tillsätter ledamöter men GRU-gruppen kan föreslå. Olle Bälter föreslogs till GRU-gruppen och det beslutades att Viggo frågar honom. Stefan Nilsson föreslogs som lärarrepresentant i Pagod. Ingrid frågar honom.

Viggo föreslog att det bildas en systemgrupp- och lärarsamordningsgrupp för samordning av datorfrågor. Viggo har pratat med systemgruppen om det. Eventuellt tre personer från systemgruppen och tre lärare. Viggo skulle vara en av lärarna, kanske Beatrice och Serafim kunde vara de andra två representanterna.

 

3. Fast fikatid
Ingrid föreslog att vi har en fast fikatid i veckan på Nada. En gång i månaden kunde man ha ett tema. Detta för att träffas och utbyta synpunkter, förslag kunde komma fram.

 

4. Information om aktuella händelser m m
Ingrid har haft kontakt med IT-enhetens ISS-grupp angående tekniken i föreläsningssalarna som inte fungerar. Detta är en av deras tre huvuduppgifter. Simplex är en av bibliotekets datorsalar som vi eventuellt kan ta över när biblioteket flyttar. Ingrid har fått ett avtal som inte är acceptabelt. I hus 4322, nya Fysikhuset, blir det nya salar för "nytt lärande". Vi skulle gärna vilja kunna boka dem, men det verkar svårt. Ingrid informerade om nya tjänster som är på gång. Stefan har fått en förfrågan från FOI om vi kan hålla en del (40 poäng) av en så kallad bred magisterutbildning. Vi är positiva till det men det är inte självklart att det ska hamna hos oss. Det finns inget beslut ännu, en proposition är vad som finns.

 

5. Studenternas stående punkt

Utgick.

 

6. Hur går det för åk 1?
Eftersom det var förhållandevis låga intagningspoäng till de flesta program på KTH i år har Viggo hört sig för med lärarna på Nada hur de tycker att det går för 1:orna. Några lärare har svarat och bland dem varierar erfarenheterna. I stort verkar det ändå gå rätt bra, vissa kurser har nivåindelning, vilket verkar fungera bra. På T finns det problem med elever som inte hänger med, fler i år än förra året. I kursen i Programmeringsteknik för V är inte alla platser fyllda. Erik Forslin som är kursansvarig håller lågfartsföreläsningar i kursen.

 

7. Betyg 6
Fakultetsnämnden har inte godkänt Nadas ansökan om att få ge betyg 6 på Numme grundkurs II, 2D1240. För att en elev ska få betyg 6 måste hon göra något mer, inte bara göra det som alla gör, fast bättre. Vi kommer att lämna in en ny ansökan där vi tillfredsställer detta bättre.

 

8. Samarbete med matematikinstitutionen
Det finns problem med varierande förkunskaper hos de studenter som läser våra kurser, vilket till viss del säkerligen beror på att undervisningen på matte inte fungerar bra. En synpunkt som kom fram i samband med datalogiutvärderingen var att vi borde samarbeta mer med matteinstitutionen. Kanske kan man ha gemensamma seminarier där man utbyter idéer om hur man pedagogiskt tar hand om eleverna. Viggo pratar med mattes studierektor Mats Boij om detta.

 

9. Förändringar i kursutbudet

Ett förslag om förändringar i utbudet av obligatoriska datalogikurser för D har diskuterats. Förslaget har rönt stor uppskattning både bland lärare och elever. Inga protester framfördes på mötet, vilket innebär att förändringen slås fast. Det blir en ny kurs i Text- och bildbehandling. Den ska delas upp i två inriktningar, en mot datalogi och en mot människa-datorinteraktion. Man måste fundera över vilka grupper (kompetensinriktningar, program) som kommer att läsa kursen. Det blir en ny kurs i Maskininlärning som Frank Hoffmann ska hålla i. Ann Bengtsson och Inge Frick undersöker just nu hur PVT-utbildningen ska förnyas. Ska den ges som distansutbildning var en fråga som diskuterades. Tyvärr är intresset för vidareutbildningskurser från professorer och lärare på Nada - förutom Ann och Inge - i princip obefintligt. Om intresset är så lågt bör man fundera om man ska ha kvar PVT-utbildningen, anser Ingrid. Viggo pratar med Inge om PVT-kurserna också ska kunna läsas på distans. Nada är ansvarig för tre kompetensinriktningar inom Medieteknikprogrammet. Det är MDI, Interaktiva medier och Rörlig bild. Det kommer att bli relativt få studenter på inriktningarna det första året, men eftersom vi kommer att få utvecklingspengar för de nya kurserna ska det inte innebära något problem. Leif hade fått uppgift om att vi ska se till så att våra kompetensinriktningar finns inlagda i Ladok. Karin kollar upp detta. Kompetensinriktningarna ska också stå i studiehandboken på webben och på Nadas kurswebbsidor. Leif ska se till så att det ordnas. Caroline påpekade att det är osäkert om Datalogi, gk 1 för SU på våren -suda1v - ska läggas ner, det är avhängigt av hur Biomatematiklinjen kommer att se ut.

 

10. Nästa möte

Nästa möte blir onsdagen den 28/11 kl. 13.15 - 14.45 i rum 1635.


Vid pennan: Karin

Justeras: Viggo