Protokoll GRU-gruppens möte den 30 augusti 2001

Närvarande: Viggo, Ingrid, Caroline, Bengt, Stefan (större delen av mötet), Henrik, Leif och Karin (sekreterare).

Frånvarande: Örjan, Jonas (Svennebring) och Jimmy (Engelbrecht).

 

1. Information om aktuella händelser

Datorintroduktionskursen på 1 poäng fick vi inte ge för fakulteten. DEF-kansliet håller i datorintroduktionsdelen för D- och E-programmen, men det är bara en (!) föreläsning. Kursen Programkonstruktion som vi ger för F1:orna innehåller från och med detta läsår datorintroduktion och har utökats med 1 poäng. Nästa läsår kommer Indakursen (för D1:orna) att innehålla datorintroduktion och utökas med 1 poäng till totalt 9 poäng. Kursen Introduktion till Medieteknik innehåller datorintroduktion, det är 4 föreläsningar.

Ingrid informerade om kompetensinriktningen Affärsutveckling och Medieteknik. Per-Anders Forstorp har det övergripande ansvaret, John Karsberg som var AFM-elev under förra läsåret har anställts på 50% för att samordna olika praktiska frågor i utbildningen och Henrik Artman är studierektor. Lokalerna på Saltmätargatan är uppsagda, de var alldeles för dyra. Inriktningen har lokaler på Drottning Kristinas väg 31. Dessvärre går inte datorsalarna på DKV 31 att använda förrän i oktober på grund av en vattenskada.

När det gäller lärarsituationen är alla kurser bemannade, vissa lärare är inhyrda. Det behövs dock lektor och forskarassistent till Medieteknik.

 

2. Studenternas stående punkt

Utgick.

 

3. Utredningar och remisser

Så småningom ska KTH hålla civilingenjörsutbildning på 200 poäng. Lennart Edsberg sitter med i utredningen. Planen är att den nya utbildningen inrättas hösten 2003.

E-programmet har gjorts om. Årskurs 1 gjordes om förra läsåret. Att man jobbar med Supplementary instructions är en förändring. Kompetensinriktningarna ska omdanas, det jobbar man med just nu. Kompetensinriktningarna kommer fortsättningsvis att börja på våren i åk 3. Viggo svarar på remiss om detta, vi har inga invändningar.

 

4. Samarbete med gymnasieskolor

Bengt har tillsammans med andra från KTH träffat representanter från ett stort antal gymnasier. Det fanns ett stort intresse för en halvdag om numeriska metoder. Dessa gymnasieskolor vill gärna ha någon slags "stödperson" som de kan kontakta till exempel när de har frågor. Det är tänkt att vi ska lära ut verktyg och motivera till fortsatta studier. KTH kommer att adoptera vissa gymnasieskolor, på så vis blir det lättare för dem att hitta kontaktvägar. Förhoppningsvis leder det till att vi kan rekrytera elever från skolor där eleverna inte brukar söka.

 

5. Matematikprojektet med mera
En rapport från projektet skulle ha lagts fram i vecka 34, men det gjordes inte. Ett resultat av matteprojektet är att periodindelningen kommer att ändras. SU-Matematik har infört en 5-poängs introduktionskurs. Vi bör titta på den. Vi borde också titta på hur vi introducerar nya lärare. Den 21/9 kommer Högskoleverket att redovisa Datalogiutvärderingen, Ingrid, Viggo och Carl Ljungqvist (studeranderepresentant) går. Tisdagen den 18/9 gör Högskoleverket platsbesök hos oss.

 

6. Problem med lärosalar och utrustning

Studierektorsgruppen med flera fick ett e-postmeddelande från Serafim Dahl om hur dåligt utrustningen fungerar i föreläsningssalarna. Det är oklart vem som har ansvaret. Ingrid tar tag i frågan.

 

7. Förändringar i kursutbudet

Kurser som ska införas nästa läsår måste vi börja jobba med nu för att de ska hinna med i läro- och timplanen och så vidare. Frågan om vi ska arbeta för att mer tyngd läggs på mjukvarukonstruktion i D-programmet diskuterades. Stefan tillstyrkte. Vi jobbar vidare med detta. Henrik Artman ska bilda en arbetsgrupp som tittar på innehållet i en ny kurs i Text- och bildbehandling. Frank Hoffmann ska ge en kurs i AI. Han får diskutera detta med Anders Lansner. PVT-utbildningen åk 1 ligger nere i år. Inför nästa åk 1 behövs en modernisering. Inge Frick är för ensam i sitt arbete med PVT. Ingrid tycker att det behövs en arbetsgrupp om visualisering. Om två år kommer en ny inriktning för D-programmet i högprestandaberäkningar. Vi borde kunna ge en kurs i grundläggande programmering för såna som inte studerar på ett program på KTH. En marknadsundersökning bör göras, finns intresse får man samla ihop några stycken som jobbar med en sån kurs.

 

8. Kursanalyssammanfattning

Leif redogjorde för de kurser som hållits av Medieteknik förra läsåret. Kursen Grafisk teknik, mk, hade endast 9 elever. Den kursen är kanske lämplig att ha som vartannatårs-kurs eftersom den brukar ha så få deltagare. Kursanalyserna för de kurser som Christer Lie hållit ligger inte på nätet, vilket de ska göra. Leif fick i uppdrag att säga till Björn att diskutera innehållet i Programmering av interaktiva medier med andra på Nada.

 

9. Övrigt

Ingrid vill ha förslag på lärare som ska ingå i Pagod.

 

Nästa möte: onsdagen den 17/10 kl. 10.00.


Vid pennan: Karin

Justeras: Viggo