Protokoll GRU-gruppens möte den 1 juni 2001

 

Närvarande: Viggo, Ingrid, Caroline, Bengt, Jonas (Svennebring), Stefan (större delen av mötet) och Karin (sekreterare).

Frånvarande: Leif, Örjan, Henrik och Jimmy (Engelbrecht).

 

1. Information om aktuella händelser

Ingrid informerade om läget när det gäller utannonserade lektors- och adjunkttjänster.
När det gäller Datorintroduktionskursen som vi fått dispens för trots att den bara är på en poäng har det stött på patrull. Fakultetsnämnden fattade inte något beslut om att inrätta kursen vid det senaste fakultetsnämndsmötet. Det hänger ihop med finansieringen. Eftersom kursen inte kan ingå i de 180 civilingenjörspoängen så skulle vi inte få några HÅS eller HÅP för den. Kerstin Frenckner ska dock prata med Inger Larsson för att försöka få central finansiering.

Ingrid berättade att självvärderingen i Numerisk analys nu är inlämnad. Den person som skulle ha tagit ansvar för AFM-inriktningen har hoppat av. Vi söker efter någon annan. Vi måste ha fler datorarbetsplatser till hösten eftersom det blir fler elever på Dataprogrammet än tidigare (185 stycken mot 150 tidigare). Vi jobbar på att få till 15 nya datorarbetsplatser.

 

2. Studenternas stående punkt

Jonas framförde att det är problem med vissa skärmar i studenternas datorrum. Det påpekades att om man anmäler det så åtgärdas det. Det ska köpas 120 nya stolar till datasalarna. Luft- och ventilationssystemet har skötts dåligt och ska gås igenom. Om/när det blir bättre kan vi ha fler datorarbetsplatser per kvadratmeter än nu.

 

3. Kursanalyser

Denna punkt fick strykas eftersom Leif inte var med på mötet.

 

4. Nya riktlinjer för kursutvärdering och kursanalys

Hanteringen av kursanalyser och kursanalyssammanfattningar fungerar dåligt. Av 8 grupper har Karin hittills bara fått in 2 sammanfattningar, varav den ena är ofullständig. Detta trots upprepade påminnelser. Det föranleder delvis ändrade rutiner. Det kommer att vara den ämnesansvarige som är ordförande i kursanalysgrupperna. Karin ska även fortsättningsvis sammanställa kursanalyserna och de ska tas upp i närmast efterföljande grugruppsmöte. Lämplig studierektor redogör för kursanalyserna på mötet. Detta gäller alla Nadas kurser, inklusive SU-kurserna.

Viggo har ändrat i instruktionerna för kursanalyser och undrade om ändringarna kunde godkännas. De godkändes med ett tillägg om att den kursansvarige ska skriva en sammanfattning av kursanalysen i nästa års kurs-PM och bör informera igen om gjorda förändringar i samband med kursutvärderingen. Dessutom kan enkäten både delas ut på sista föreläsningen och finnas på webben. Viggo har träffat några studenter som representerar F och de tyckte att våra intentioner i kursanalyssammanhang var mycket bra. En diskussion om ordet elev kontra student följde. Olika åsikter fanns. Ska vi kolla med kåren vad de tycker? Inget beslut togs.

 

5. Obligatorisk tentaanmälan

Matteinstitutionen har ett datorbaserat system med obligatorisk tentaanmälan. De har frågat oss om vi vill vara med och testa/utvärdera systemet. Fördelar och nackdelar med detta diskuterades, men det beslutades att vi inte är med och testar.

 

6. Övriga frågor
Tendig - digital inläsning av tentamina - diskuterades. Det finns frågetecken och problem med systemet och därför beslutades att man jobbar vidare med dem innan vi avgör om Tendig ska användas på expeditionen.
Ingrid har fått klagomål på att det är väldigt svårt att få ut en kopia av en tentamen på expeditionen. Det ska inte uppmuntras till kopiering men fullt så svårt bör det inte vara. Det är dock svårt att veta hur relevant ett sånt klagomål är - ohövliga elever kopierar expeditionen inte till.

Ingrid berättade om "adoption av gymnasieskolor". Den 11/6 ska det vara ett förberedande möte. Det handlar om att rekrytera studenter till KTH. Bengt och Ingrid ska gå på mötet, men det behövs fler som går, Gerd nämndes. Det skulle vara bra om någon datalogilärare kunde vara med också, Ingrid pratar med Erik Fransén.

 

Nästa möte: torsdagen den 30/8 kl. 10.00 - 11.30 i rum 1635.


Vid pennan: Karin

Justeras: Viggo