Protokoll GRU-gruppens möte den 2 maj 2001

 

Närvarande: Viggo, Caroline, Bengt, Örjan, Leif, Ingrid, Henrik,
Jimmy Engelbrecht, Jonas Svennebring, Karin (sekreterare).

Frånvarande: Stefan

 

1. Information om aktuella händelser

Ingrid informerade om utlysta lektorat. Annonsen är i DN och Ny Teknik. Vi behöver hjälp med att få lämpliga personer att söka. När det gäller pengar för kursutveckling verkar det som om vi kommer att få alla pengar vi sökt från D. Medieteknikprogrammet har fått ett anslag på 400 000 kronor som ska användas till studierektorstjänsten. Ingrid har uppmanat Dimitrios Ioannidis som troligtvis kommer att bli anställd av Nada och som just nu har ett informellt ansvar för kompetensinriktningen Affärsutveckling och medieteknik, AFM, att söka pengar till denna. Formellt är det ännu inte riktigt klart men allt tyder på att Nada har fått ansvar för AFM. Ingrid har sagt upp AFM:s nuvarande lokaler, de var för dyra. Vi kommer att inrätta en datorintroduktionskurs på 1 poäng, som ska vara frivillig. Den ersätter den gamla Krama din dator-kursen. Rektor har gett dispens för att inrätta kursen, trots att den är på bara 1 poäng.

 

2. Studenternas stående punkt

Jimmy tog upp examinationen på kurser som är labbintensiva och som har tentamen som t ex Introduktion till datalogi och Numeriska metoder. Han föreslog att studenterna gör laborationerna i dessa kurser i grupp, men att de examineras individuellt och att man tar bort tentamen. Örjan framförde att det då kan bli svårare att sätta betyg. Ett annat alternativ är att man har en mindre tentamen med teorifrågor och att man sätter betyg på labbarna. Ett sätt att öka kommunikationen mellan studenter och lärare är att ha muntlig examination av laborationerna. Om större vikt läggs vid laborationerna vid betygsättning måste man begränsa samarbetet mellan studenterna när de labbar. Examinationsfrågan kommer att diskuteras vidare på Nada.

 

3. Kursanalyser

Denna punkt fick strykas eftersom Leif inte hade gjort någon sammanställning av kursanalyserna för MED-kurserna. Han gör det till nästa möte.

 

4. Lärarinternatet

Ingrid informerade om lärarinternatet som var den 26 - 27/4. Det var över 60 personer med. Ett resultat av internatet blir troligen att vi kommer att skapa en kurs i vetenskaplighet med mera som ska ingå i examensarbetet. Opposition på ex-jobbet återinförs. Man bör sprida ex-jobben på ett mer populärvetenskapligt sätt. Kerstin Frenckner håller på och dokumenterar internatet.

 

5. Studeranderepresentantsinformation

Frågan om Nada ska ha någon sorts information för nya studeranderepresentanter, togs upp. Vad ska den i så fall innehålla? De närvarande studentrepresentanterna tillfrågades. De vill inte ha någon detaljerad ekonomisk information. Studeranderepresentanterna ombads fundera till nästa möte på vilken information de skulle vilja ha, därefter ska vi försöka göra någon skriftlig information som man kan sätta i händerna på nya studeranderepresentanter.

 

6. Övriga frågor

Vi diskuterade kursanalyser. Studeranderepresentanterna trodde inte att studenterna i allmänhet är medvetna om att man kan se kursanalysen på kursens hemsida. Ibland återspeglar kursenkäten inte kursen, ansåg de. I såna fall återspeglar kursanalysen inte studenternas synpunkter. Grugruppen ska se över detta och presentera det på nästa institutionsstyrelsemöte. När det gäller sammanställningen av studieprestationer så redovisar olika lärare det på olika sätt, en del gör inte sammanställningen alls. Detta gör att det är svårt att jämföra olika kurser och att jämföra siffror från samma kurs för olika år. Studeranderepresentanterna tyckte att det skulle vara bra om läraren vid första kurstillfället informerade vilka ändringar som gjorts sen föregående kursomgång. Nada ska se över sina rutiner för kursanalyser.

 

Nästa möte: måndagen den 28/5 kl. 9.30 - 11.00.


Vid pennan: Karin

Justeras: Viggo