Protokoll GRU-gruppens möte den 14 mars 2001

Närvarande: Viggo, Caroline, Bengt, Stefan, Ingrid, Leif, Jonas Svennebring.

Frånvarande: Örjan och Henrik (anmält förhinder) samt studeranderepresentanten Jimmy Engelbrecht.

 

1. Information

Ingrid informerade

Viggo berättade om studierektorsinternatet i Nynäshamn förra veckan. Viktiga frågor:

2. Studenternas stående punkt

Jonas tog upp problemet med att kursenkäter inte alltid utformas på ett sånt sätt att de belyser de problem som finns i kurserna och (kanske delvis därför) inte alltid får så hög svarsfrekvens. En del lärare är kanske rädda att få kritiska enkätsvar och därför utformar enkäterna på ett sätt så att kritiken inte ska komma fram. Vi diskuterade problemet och kom fram till att enkäterna borde kunna fungera bättre men att bättring krävs både på lärarsidan och elevsidan. Alla fick i uppdrag att fundera på möjliga åtgärder.

Viggo beskrev vilka problem det finns med att få lärarna att skriva och publicera sina kursanalyser i tid. Det behöver göras tydligt för lärarna hur viktigt det är att kursanalyserna görs och vad de används till sedan. Vi beslöt att Leif vid nästa grugruppsmöte ska presentera en sammanfattning av MED-gruppens kursanalyser för kurserna som gick i höstas.

 

3. Uthämtning av rekommenderade brev

Caroline har fått avier för rek att hämta ut på posten som ligger en bra bit bort. Då det inte finns någon anledning för studenter att skicka rekommenderade brev och det är så omständligt att hämta ut dem så beslöt vi att Nada ska informera studenterna om att brev till Nada inte får skickas rekommenderat.

 

4. Utvecklingsmedel

Nada har i år sökt följande utvecklingsmedel: (ansvarig för utvecklingen inom parentes)

 

5. Doktorander på grundkurser

Vi diskuterade det system Nada införde för några år sedan för doktorander från andra institutioner som läser våra grundkurser. Doktorandens institution får betala Nada samma summa som HÅS+HÅP för en teknolog skulle ge. Systemet behövs för att det inte finns något generellt sätt på KTH att hantera detta. Vi diskuterade om det skulle ändras på något sätt, men kom fram till att det nog fungerar bäst såsom det är nu.

 

6. Nästa möte

Nästa möte blir den 2 maj kl 14.00 – 15.30 på samma plats.

 

Vid pennan

Viggo