Protokoll GRU-gruppens möte den 25/1 2001

Närvarande: Viggo, Caroline, Bengt, Örjan, Stefan, Ingrid, Henrik Artman, Karin (sekreterare).

Frånvarande: Leif (anmält förhinder) samt studeranderepresentanterna Jimmy Engelbrecht (anmält förhinder) och Jonas Svennebring.

 

1. Information

Eftersom det var första gången som Henrik var med presenterade han sig. Henrik är lektor i MDI och dessutom studierektor för MDI och MED.

Kerstin Frenckner kommer tillbaka till Nada om cirka en månad. Hon kommer att ha vissa studierektorsuppgifter, dock inte samma som tidigare.
Nada kommer att starta en kompetensinriktning i Internetteknik. Peter Graham blir kompetensinriktningsansvarig och studierektor för denna.

Vi inrättar följande kurser från och med nästa läsår:

Elektromagnetiska beräkningar,

Programmeringsteknik med PBL för V, L och Bio,

Utvärderingsmetoder inom MDI,

Datorgeometri i bildanalys och visualisering,

Neuronnäts- och biomodellering, utökad kurs,

Publiceringsteknik, hk.

Pagod beslutade vid sitt möte den 29 november 2000 att bilda en arbetsgrupp för framtida strategi för datorsalar. Det behövs fler datorer eftersom det blir ett ökat intag till D-programmet från och med i höst. I arbetsgruppen ska bl.a. ingå tre lärarrepresentanter. Beslutades att Viggo frågar om Henrik Eriksson, Olle Bälter och Lennart Edsberg kan tänka sig att vara med.

Det har kommit en förfrågan från Byggnadsenheten på KTH, de vill veta vilken utrustning vi vill ha i övnings- och föreläsningssalarna. En fråga är om utrustningen ska vara mobil eller stationär. Frågan har riktats till studierektorer, men Viggo kommer att vidarebefordra frågan till alla lärare på Nada (inklusive Peter Graham). Ingrid påpekade att vi vill ha en mellanrapport från Byggnadsenheten i maj.

Det finns ett förslag på ändringar gällande ex-jobbet som är på remiss, synpunkter ska vara inne den 1 februari. Det beslutades att Lasse Kjelldahl, Kerstin Frenckner och Caroline läser förslaget och lämnar synpunkter till Stefan som vidarebefordrar synpunkterna.

Det har kommit ett förslag på kursutvärderingar från SU. Den 2 februari ska synpunkter på förslaget vara inne. Bengt skriver samman ett svar, konfererar med Caroline.

Nada planerar att utlysa flera nya lektorat. Det finns ett stort behov av ett lektorat inom grafik och interaktion, bland annat därför att vi lovat att inrätta en inriktning inom Interaktiv visualisering. Bengt och Viggo ska vara med och formulera anställningsprofil och annons.

 

2. Studenternas stående punkt

Utgick.

 

3. Kursekonomi

Vi har inte fått betalt för den service vi har tillhandahållit i F:s datorsalar i Filialen från november 1999, men vi skickade fakturan strax före jul. Får vi inte betalt kan vi inte tillhandahålla någon service. Kurserna Grundläggande datalogi och Programkonstruktion som ges för F har fått låga kursfaktorer. Nada kommer därför inte att ge fysiker i årskurs 1 och 3 tillträde till Nadas datorsalar i fortsättningen. Viggo för diskussionerna med F i denna fråga.

 

 

Vi har förutsatt att vi får ge betyg 6 på de kurser där vi har gjort ansökan trots att vi inte har hört något om detta än. Stefan åtog sig att påminna DEF. Några kurser där vi vill ha betyg 6 slutar i period 3, vilket gör att det är bråttom. Viggo ska tala med de lärare det gäller och säga åt dem att de måste informera studenterna om att det ännu inte är helt säkert att vi får genomföra försök med betyg 6.

Utfallet för HÅS och HÅP för 2000 är klart. HÅS stämde med den prognos vi gjorde för ett år sedan, HÅP är 6% lägre. Om den nya kursklassningen hade varit genomförd skulle det ha blivit något lägre HÅS- och HÅP-ersättning för Nada.

Det är många studenter som aldrig slutför sitt examensarbete. Det spekulerades i varför och det konstaterades att handledaren kan fylla en viss funktion när det gäller att få studenten att slutföra ex-jobbet.

 

4. Utvecklingsmedel

Senast den 13/2 ska ansökan om utvecklingsmedel för kurser för D vara utbildningsnämnden för D tillhanda. Stefan Carlssons kurs borde vi söka utvecklingsmedel för. Leif Kusoffsky utvecklar Inda, eventuellt borde vi söka pengar för den också, Viggo pratar med Leif om det. När det gäller AFM-kurserna ska pengar sökas hos prorektor. Medieteknikprogrammet ska söka utvecklingspengar. Utveckling av ex-jobbet ska vi söka pengar för. Kerstin Frenckner får i uppgift att skriva en ansökan till D. Ex-jobbets utveckling kommer att bli en av huvudfrågorna på lärarinternatet efter påsk. Nada ska också söka pengar från E för nyutveckling av 2D1385, Programutvecklingsteknik.

Det finns totalt 530 000 kronor att söka för IT-pedagogiskt stöd för SU-kurserna. Viggo skickar brev till alla lärare om detta. Bengt hör om någon är intresserad av utveckla någon av numerikkurserna.

 

5. Doktorander på grundkurser

Bordlades till nästa möte.

 

6. Nästa möte

Nästa möte blir den 14 mars kl 14.00 – 15.30 på samma plats.

 

Vid pennan

Karin


Justeras

Viggo