Protokoll GRU-gruppens möte den 10 oktober 2002

 

Närvarande: Olle, Leif Handberg, Per Austrin, Stefan, Ingrid, Lennart, Caroline, Kerstin F. och Berit (sekr.)

Frånvarande: Henrik Artman

 

 1. Information
 2. I den nyligen avgjorda tävlingen Nordiskt Mästerskap i Programmering utmärkte sig KTH som den i särklass bästa högskolan. Den nya Nada-kursen "Programmering och problemlösning under press" deltog med sju lag.

  Fredrik Niemelä, Davd Rydh och Mattias de Zalenski, lag Niemelä, tog hem segern.

  Svar från Sven Englund angående frågan om provanställning av adjunkter har kommit. Nada kommer att lösa detta lokalt.

   

 3. Studenternas stående punkt
 4. Ökad anställningstrygghet för assistenttjänstgöring önskvärd. Se vidare pkt 8.

   

 5. Brevet till och från Rektor

Svarsbrevet från rektor på Nadas kritiska kommentarer angående alla turer kring elevantal för nya "Öppen ingång", trassligheter med salsbokningar mm vid terminsstarten var en besvikelse. Det var ställt till Ingrid och kommer (tillsammans med Ingrids brev) att snarast delges hela GRU-gruppen. Det innehåller bla en helt oacceptabel kommentar om nödvändig lojalitet från institutionens sida. Dessutom fanns rena sakfel.

 

4. Rektorsbeslut om obligatorisk tentamensanmälan

Ett webbaserat anmälningssystem ska tas fram. Speciella svårigheter har Nada då många tentor har både SU- och KTH-studenter. Vi avvaktar tills ett fungerande system finns.

Huvudsyftet med tentaanmälan tycks vara att hindra avstängda elever från att tentera. Detta borde kunna ordnas via Ladok eftersom inga resultat kan rapporteras om inte en aktuell terminsregistrering finns. En del saker i den nya förordningen bra, tex centrala kurser för tentamensvakter, slumpvis salsplacering av tentander och övervakning bakifrån. Olle skriver ett brev med Nadas synpunkter.

 

 1. DEF-Valinformation
 2. Den 24 oktober har kansliet valinformation som sker i 10-minuterspass/inriktning. Kerstin berättade om en nyhet: "Öppet hus" som går av stapeln den 30 oktober på Nada och riktar sig främst till alla tredjeårskursare vid SU och DEF - inklusive F-teknologer (som även har eget valinfo).

   

 3. Kursanalyser
 4. Ett brev går ut till <teach> med en ganska skarpt formulerad uppmaning att snarast se till att kursanalys lämnas. Hittills har mindre än hälften kommit in.

  Kursanalysgrupper ska ha möte en månad efter kursernas slut, sammankallande och ordförande är den ämnesansvarige professorn. Berit ska påminna dessa.

   

 5. Språkgranskning av exjobb
 6. Handledaren är nu huvudansvarig för både formalia- och språkgranskning av exjobben. Man brukar räkna med en ungefärlig tid på 2 timmar vilket inte alltid räcker. Ska man satsa på färre men noggrannare granskningar?

  Är handlederen kompetent att göra en bra språklig granskning? Viktigt är att presentationen av exjobbet inte fördröjs onödigt genom granskningen. Hur görs den kostnadseffektiv? Granskningen kan ev göras av en ämnesansvarig inom olika exjobbsämnen.

  I studierektorsgruppens möte 17okt ska bla dessa frågor diskuteras.

   

 7. Arvodering av teknologer som assistenter
 8. Till största delen tillämpas nu timarvodering för våra övningsassistenter vilket är en mycket osäker anställningsform. Studenterna önskar större trygghet med t ex ett visst antal utlovade assistenttimmar för att få bättre ekonomisk säkerhet. Dessa timmar skulle då ej knytas till en speciell kurs vilket kräver mer allmän kompetens hos assistenterna. Korttidsanställning, en anställningsform som måste tillämpas då arbetstagaren inte är studerande, medför omfattande byråkrati. Man kan tänka sig det för flitiga övningsassistenter som genom utvecklingssamtal kan erbjudas max 1 års arbetstid under studietiden. Ekonomisk återhållsamhet är nödvändig.

  Tänkbart är att erbjuda speciella lösningar för vissa ekonomiskt särskilt utsatta assistenter. Olle diskuterar detta med Linda för att hitta en bra lösning.

   

 9. KTH:s nya huvudämnen: Datalogi, IKM (Interaktion, Kommunikation, Medieteknik) och Beräkningsteknik
 10. Förslag till nya huvudämnen (som medför möjlighet till magisterexamen) i Datalogi och IKM har skickats till Fakultetsnämnden. För Beräkningstekniks del behövs ytterligare förberedelsearbete.

  På universiteten har dessa examensformer funnits sedan 1987 och KTH bör anpassas dithän då det tex medför en breddad rekrytering och därmed ett bättre utnyttjande av befintliga resurser.

 11. Övriga frågor
 12. MMT:s planer på att slopa programmeringstekniken som obligatorisk kurs gör det svårt för dessa studenter att gå vidare till våra fortsättningskurser i datalogi. Lennart har kontakt med Mats Hanson, dekanus vid MMT.

  Det är viktigt att lyfta fram många "dolda" kvaliteter i programmeringsteknikkurserna. Eventuellt bör även andra personer kontaktas och påverkas, t ex programansvariga som kan klargöra vad MMT egentligen vill ha.

  Det kan bli nödvändigt att snabbt få fram en ny programansvarig för D-programmet efter Stefan Arnborg som haft denna arbetskrävande funktion under flera perioder. Olle hör med Stefan hur han ser på detta själv.

  Punkten "Nästa möte" ska i fortsättningen ligga tidigare i programmet – då maxantalet deltagare är närvarande.

   

 13. Nästa möte

Nästa möte blir måndag 25 november kl 13.15-15.15 i rum (Obs!) 1625.

 

Vid pennan Justeras

 

 

Berit Olle