next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 2000-12-14

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline, Ingrid, Karin Hultquist,
Viggo (ej punkterna 3, 4A, 4B), Örjan.

1. Betyg 6. Åtgärder Förslag från berörda lärare bifogas sist i minnesanteckningarna. Vi ansöker nu om att få ge betyg 6 på följande kurser:

2D1310 Programmeringsteknik

2D1311 Programmeringsteknik med PBL

2D1340, Introduktion till datalogi (införs först läsåret 2001/2002)

2D1342, Programkonstruktion

2D1343, Datalogi

2D1352, Algoritmer, datastrukturer och komplexitet

2D1413, Avancerad grafik och interaktion

2D1440, Avancerade algoritmer

2D1441, Seminariekurs i teoretisk datalogi

2D1446, Komplexitetsteori

2D1449, Kryptografins grunder

2D1450, Algoritmisk bioinformatik

För kursen

2D1240, Numeriska metoder, grundkurs 2 för E

måste vi samordna med övriga kursomgångar (D,F,T) innan ansökan skickas in. Bengt diskuterar med berörda lärare, och åtgärdar. Ytterligare kurser kan komma i fråga senare.

Åtgärd:

A. Karin Hultquist fyller i blanketter och skickar till berörda instanser.

B. Bengt skriver i Numero och talar om vilka kurser vi ansöker för, samt behovet av uppföljning. Gruppens diskussioner om plussning och hantering av dem som lång tid efter kursen vill arbeta för betyg 6 får vi återkomma till i lämpliga sammanhang.

2. Funktionshinder och studier vid KTH, rektorsbeslut, åtgärder. Vi behöver informera alla lärare, så alla vet vad som gäller så vi kan hjälpa till på bra sätt. För SU-studenter är Caroline kontaktperson, och för KTH-studenter är Karin Hultquist kontaktperson. Bengt skriver i Numero.

3. Förfrågningar om Internship och annat från utländska studenter. Karin Hultquist försöker hitta en allmän KTH e-postadress dit vi alla kan skicka den här typen av förfrågningar. Karin informerar via Numero hur vi lärare kan hantera dessa förfrågningar.

Information.(Ingrid)

A. Professurer, forskarassistenter och gästlärare. Läget.

B. AFM har enligt rektorsbeslut hamnat hos Nada.

C. Kontakter med gymnasieskolor, speciellt Kärrtorpsskolan. Behovet av information och aktiviteter för gymnasister kan förväntas växa, kanske behövs en ny grupp, vid sidan av FoFu- och Gru-grupperna, som kan ta ansvar för kontakterna med samhället.

5. Bengt avgick som ordförande för gruppen och lämnade över till Viggo.

Nästa Möte: Torsdag 25/1 2001 kl 10.15.

-------------------------------------

Bilaga: Förslag till kurser lämpliga för betyg 6.

1. På programmeringsteknikkursen är det enkelt. Summa betygspoäng minst 60. MVH /Olle Bälter

2. Kanske kunde AGI-kursen hösten 2001 vara en kandidat för detta.

En central fråga är om betyget 6 ska baseras på kvalitet eller kvantitet, dvs ska man göra en extra uppgift för att få 6 eller ska några av de allra bästa på en kurs belönas med 6 utan att göra något mer. Om man väljer det senare alternativet måste tenta/labbar anpassas lite så att det finns utrymme att visa framfötterna lite extra. Det förra alternativet är kanske lättare att hantera - man ger bara de som har 5:a en extra uppgift av något slag.

Lasse Kjelldahl

3. Jag vill gärna dela ut sexor på kursen i avancerade algoritmer. Det är flera elever som har gjort hemuppgifter som är klart bättre än det vi brukar belöna med en femma.

Stefan Nilsson 4. Jag haller med Stefan att det vore bra med 6 pa avancerade algoritmer. Jag tror aven det vore bra pa kryptografin och komplexitetesterorin.

Johan Håstad

5. I kursen Numme gk 2 beräknas slutbetyg enligt formeln (tenta+föredrag+rapport)/2 avrundat uppåt. Maximalt kan man få (5+3+3)/2 som borde ge sexa. Den vill vi gärna dela ut! Samma betygsformel finns i Datae som har (tenta+Juppgift+projekt)/2 och jag tror att både jag och Erik gärna sätter sexor för dom som fått högsta popäng på allt.

Henrik Eriksson

2D1340 Inda för D1 (Rand Waltzman)

Kursen har redan nivåuppdelade övningsgrupper och hemtal. Betyg 5 i den svåraste gruppen är rimligen värt betyg 6. På grund av att reglerna för examination i kursen redan ändrats några gånger under kursens gång så skulle eleverna inte acceptera ännu en ändring. Därför bör betyg 6 inte införas förrän till läsåret 2001/2002.

2D1342 Programkonstruktion för F1 (Ann Bengtsson)

Det preliminära förslag som finns och som är informellt godkänt av Göran Grimvall (programansvarig för F) är ungefär följande. För att komma ifråga för betyg 6 skall man genomföra en Lab4 som demonstrerar någon fysikalisk princip. Programmet ska kunna användas i fysikundervisningen i grundskolan eller gymnasiet. Förutom detta ska programmet väl uppfylla de krav som ställs för betyget 5.

Särskild handledning (utöver den ordinarie) kommer att ges till dem som vill försöka få överbetyg.

För ytterligare detaljer se http://www.nada.kth.se/~orjan/progk-betyg6.html (Nada har fått 50000 i utvecklingsbidrag från F för speciella insatser för duktiga elever.)

2D1352 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet för D2 (Viggo Kann)

I tentaresultatet brukar det finnas en klar skiktning av betyg 5 i en grupp som är bra (och har fått 45-50 poäng) och en grupp som är mycket bra och har klarat i stort sett allt på tentan (51-59 poäng). Min idé är att låta denna senare grupp få betyg 6 efter att tillsammans ha utfört ett lite svårare algoritmiskt projekt som innefattar både algoritmkonstruktion, komplexitetsanalys och implementation. Av praktiska skäl vill jag lägga projektet före tentan.

2D1441 Seminariekurs i teoretisk datalogi för D4, F4 m fl (Viggo Kann)

Kursen är en högre kurs i teoretisk datalogi med olika innehåll olika år. Den examineras med hemtal. Det är inte svårt att ge några riktigt svåra hemtalsuppgifter som man måste lösa för att få betyg 6.
next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
2000-12-18