next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 2000-11-15

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline, Ingrid, Leif,
Stefan, Viggo, Örjan.
Karin Hultquist deltog som observatör. Hon kommer att ingå i gruppen och bla föra minnesanteckningarna.

1.KTH tillåter betyg 6. Hur skall vi hantera detta? Vi skall informera lärarna om möjligheten och inhämta ideer om lämpliga kurser och utformning av kraven för betyg 6. Vi skall även informera om arbetsgången: förslag ställs till grugruppen, grugruppen diskuterar och institutionen föreslår fakultetsnämnd/utbildningsnämnd att betyg 6 införs på berörd kurs. Åtgärd: Bengt skriver i Numero i samråd med Viggo.

2. Studenternas stående punkt Utgick eftersom ingen student närvarade.

3. Självvärderingen av datalogiämnet, Platsbesök. Torsdagen 7/12 kommer bedömargruppen på platsbesök till Nada. Bengt, Caroline och Viggo kontaktar 5-8 grundutbildningsstudenter på vardra A- och B-nivån resp. C- och D-nivån för mötet med bedömargruppen. Ingrid och Viggo kontaktar övriga inblandade. Institutionens självvärdering finns allmänt tillgänglig på webben under

http://www.nada.kth.se/externt/datalogiutv2000/

4. Examination och hederskodex
Bakgrund Viggo vill diskutera om vi ska följa förslagen om ändrad examination som rektorn la fram i en debattartikel i DN i våras. Det kommer att innebära att eleverna får ta större eget ansvar för sin inlärning. I detta sammanhang bör vi diskutera hur vi kan inpränta hederskodexen bättre i våra elever på kurserna. Eller bör vi hota med att vi kommer att göra hårda kontroller av att inget fusk förekommer?
Diskussion Kan vi avskaffa tentor och omtentor i större utsträckning än idag? Muntliga kompletteringar kan vara en möjlighet för några. Tenta kan bibehållas som betygshöjande medel, medan de som är nöjda med betyg 3 skall kunna uppnå detta utan någon sluttentamen. Redan idag har vi många olika varianter på examinationsförfaranden. Delfrågan om huruvida hederskodex kan ersätta kontroll kom vi inte så långt med.
Åtgärd Frågan hänvisas till kommande lärarinternat, se nästa punkt.

5. Lärarinternat Planeras till v.17, 2001 med utstäckning ett dygn, från lunch till lunch. Tema är uppföljning samt enligt 4.
Åtgärd Viggo och Bengt kommer med förslag till lämplig dag. Vi behöver också komma fram till lämpligt namn för punkt 4. Ingrid fortsatt huvudansvarig.

6. Ladokrapportering Enligt direktiv från KTH måste alla studieprestationer som utförts under år 2000 vara rapporterade senast 16/1 2001 för att institutionen någonsin skall få betalt för dem. Bengt i samråd med Viggo informerar lärarna, och går speciellt igenom tentamina i december och diskuterar med berörda lärare hur rättningen skall kunna genomföras i tid.

7. Interna befordringsstegar på Nada
Bakgrund Ingrid skissade i våras ett förslag till befordringsstegar (från adjunkt till lektor och från lektor till professor) som skulle kunna hjälpa oss att rekrytera fler lärare och att kompetensutveckla våra existerande lärare. Läget och fortsatt arbete?
Åtgärd Vi gör ingenting just nu, utan avvaktar det nationella förslaget om biträdande lektor. Under mellantiden kan vi använda gästlärare, vikarierande lektorer och vikarierande adjunkter. Om vi får rätt att inrätta biträdande lektorer kan vi vid rekrytering ange basnivå för tjänsten samt plan för kompetensutveckling och på så sätt få möjlighet att fånga upp nyexaminerade doktorer, som idag inte anses tillräckligt kvalificerade för lektorstjänster.

Nästa Möte: Torsdag 14/12 2000 kl 14.00 - 15.30 (ca).
next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
2000-11-17