next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 2000-10-11

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline,
Stefan, Viggo, Örjan.

1. Ökat intag på D-programmet, konsekvenser för Nada? Enligt styrelsebeslut kommer intaget till D-programmet att ökas med 60 platser from ht 01. För läsåret 01/02 medför det, om alla platser fylls, följande ökade behov av assistenter på våra kurser för D1:

2D1340, Introduktion till datalogi, 5 st (gruppstorlek=12)
2D1347, Kommunikation, 2 st (gruppstorlek=25)
2D1351, Programmeringsstil, 0 st
För den sista kursen ökar kursledarens rättningsarbete.

Kursledare är ännu ej utsedd för någon av de tre kurserna. Rand Waltzman och P-A Forstorp planerar att vara tjänstlediga nästa läsår. Ingrid bestämmer huruvida vi skall förorda att inget överintag görs vid intagningen till ht 01 för att på så sätt minska den faktiska ökningen av de nyantagna till ca 30.

2. Förändringar i kursutbudet nästa läsår. Läro- och timplanen för 2001/2002 ska läggas inom en månad. Vår nya utbildningssekreterare Karin Hultquist kommer att sköta kontakterna med kanslierna. Följande kurser kommer att ställas in under nästa läsår.

2D1255, Numerisk behandling av differentialekvationer 2 (eventuellt)
2D1276, Datorsimuleringar inom kemin
2D1285, Numeriska algoritmer för parallelldatorer
2D1358, Objektorienterad programkonstruktion med C++
2D1378, Text- och bildbehandling
2D1381, Industriella tillämpningar av artificiell intelligens
2D1434, Neuronnäts- och biomodellering (eventuellt)
2D1441, Seminariekurs i teoretisk datalogi
2D1416, Datorstöd för samarbete
4K1517, Grafisk teknik, högre kurs
4K1518, Medieproduktion, högre kurs
2D4110 Datateknisk grundkurs
2D4115 Algoritmer och datastrukturer, våromgången
2D4134 Objektorienterad programmering i Java
2D4148 Datornät
2D4334, Internetprogrammering

Kurserna planeras gå vart annat år, alternativt läggas ner permanent. Bemanningsläget är svårt inför läsåret 01/00 dels därför att flera lärare kommer att vara borta på sabbatsår, dels därför att vårt kursutbud expanderar. Nya lärare behövs!

3. Studenternas stående punkt Utgick eftersom ingen student närvarade.

4. Självvärderingen av datalogiämnet, lägesrapport. Viggo överlämnade en papperskopia av rapporten med kommentarer kring arbetet.

5. Kursfaktorer, lägesrapport. Preliminära kursfaktorer för D-programmet presenterades.

Nästa Möte: Onsd 15/11 2000 kl 14.00 - 15.30 (ca).
next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
2000-10-11