next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 2000-09-05

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline, Ingrid, Jonas,
Stefan (from slutet av punkt 1), Viggo, Örjan.

Nästa Möte: Onsd 11/10 2000 kl 14.15 - 16 (ca) med bla behandling av kompetensinriktning i Internetteknik.

1. Bemanningsläget för läsåret 2000/2001 och året därpå(Viggo)

BAKGRUND:

Vi har allt svårare att hitta kursledare till alla kurser. Förra
årets annons om två till fyra lektorat i datalogi resulterade bara i
en enda anställd (ev.2) lärare - och det var en lärare som redan jobbade på
Nada. En anledning till det dåliga resultatet är
tjänsteförslagsnämndens höga krav. Några förslag till lösningar
att diskutera:
* utlys nya adjunktstjänster och lektorat med mindre krav på
forskningserfarenhet; detta kan kompletteras med en intern
kompetensutvecklings- och befordringsstege,
* låt lärarna ta fler kurser och arbeta mindre tid med varje kurs,
* låt professorerna undervisa mer.
* låt kurser med få deltagare gå bara vartannat år och försök slå
ihop och ställa in fler kurser; till exempel skulle vi kunna ställa
in alla fort- och vidareutbildningskurser.

Läsåret 01/02 kommer bl.a. Örjan Ekeberg, Ann Bengtsson, Rand Walzman att vara tjänstlediga. På grund av detta och ökade utbildningsåtaganden från Nada kommer vi att sakna lärare motsvarande 350-435 procentenheters heltidsundervisning. Genom sammanslagningar och nedläggning av kurser kan vi minska behovet med ca 150 procentenheter. En heltidsanställd lektor undervisar normalt 50-75 % av sin tjänst. De tillskott vi kan räkna med är två professorer i tillämpad datalogi, en lektor i MDI, samt en tillfällig adjunkt i datalogi. Aktiv rekrytering till tillfälliga undervisningstjänster bland sistaårsstudenter och nyutexaminerade kan ev ge ytterligare tillskott.

Förhoppningsvis kan ny annons i oktober 2000 om lärare i datalogi resultera i anställning av flera nya krafter till läsåret 01/02. Nyrekryteringsbehovet bedömdes vara ungefär 4 heltidstjänster. Ingrid och Viggo åtgärdar.

Vi ger fem kurser med färre än 10 deltagare. Vi bör överväga att ge dessa endast vart annat år. En noggrann genomgång av vilka konsekvenser förändringen medför skall göras. Viggo och Bengt åtgärdar.

Fort och vidareutbildningskurserna motsvarar ca 150 procentenheters heltidsundervisning. Den inledande kursen kan utan större problem ställas in nästa år. Kanske kan ytterligare kurser ställas in. Viggo åtgärdar.

Om våra 10 professorer ibland ställer upp som kursledare, med t.ex. doktorand som administrativ assistent, minskar lärarbristen något. Dessutom bör detta ha positiva konsekvenser för kursutveckling och kursutbud. (Räkneexempel i efterskott: Om alla 10 håller en kurs vart femte år täcks fortlöpande ca 50 procentenheters helårsundervisning).

2. Vår självvärdering av datalogiämnet(Ingrid) Arbetsgruppen kommer att behandla datalogiutbildningen vid SU, relevanta kompetensinriktningar vid KTH och forskarutbildningen i datalogi och MDI. Vår utvecklingsplan kommer att utgöra en del av självvärderingen. Gruppen fick några synpunkter från GRU-gruppens medlemmar.

3. Hantering av tentor på studentexpeditionen(Bengt) Följande förslag diskuterades:

  
   Alla skrivningar kopieras efter rättning.
    (medför någon förskjutning av datum för tillgång till tenor)
   Kopiorna görs tillgängliga på expeditionen på 
    samma sätt som vi idag gör med originalskrivningarna.
    Kopiorna rensas bort efter ett år.
   Studenternas originallösningar arkiveras.
   Kostnaden för kopiering lägger vi på studenterna
     via ökat pris på kursbuntar. Kostnaden tros
     ligga runt 3-10 kr/kursbunt för normalkursen.
Förslaget grundar sig på juristernas tolkning av att tentamina är offentlig handling, dock av speciell karaktär. Institutionen är skyldig att till allmänheten vid beställning skyndsamt tillhandahålla kopia av arkiverad tentamen. Tentamen skall arkiveras antingen tills tentanden kvitterar ut sin egen skrivning eller tills ett år förflutit.

Vidare vill vi minska behovet av övervakning vid tentamensvisning med bibehållen säkerhet för tentanderna. Tentor skall inte kunna försvinna tillfälligt eller permanent. Med det föreslagna systemet blir det smidigare för studenterna att titta på skrivningarna, och eventuellt klaga på rättning. För lärarna blir det lättare och säkrare att hantera klagomål på rättningen. Bengt återkommer med förslag.

4. Studenternas stående punkt. Vid GRU-gruppens möte 2000-05-04 aktualiserade studentrepresentanten för D-programmet frågan om kurs i funktionell programmering. Kursen 2D1370 Funktionell Programmering har utvecklats av Leif Kusoffsky. Studiehandbokstext och kursplan är klara. Kursen inrättas och skall gå för första gången per 4, 00/01. Viggo sköter formaliteterna.

5. Övergripande ansvar för grupper av kurser(Viggo) Från och med detta läsår fördelas ämnesansvaret (och grundutbildningens finansiering av ämnesansvaret) på flera personer (professorer) än tidigare. Vad som ska ingå i detta ansvar är än så länge bara formulerat så här: "Här ingår övergripande ansvar för och examination av examensarbeten samt uppföljning och utveckling av kursutbud och kompetensinriktningar". Viggo presenterar ett förslag till hur en uppdelning av Nadas kurser på professorer skulle kunna se ut. Här ingår bland annat kursanalysgruppsansvar och ansvar för kursers utveckling på längre sikt.

Gruppen var i stort sett positiv till förslaget. Fördelningen av kurser på olika personer måste tänkas igenom på nytt, och förslaget inklusive kursfördelningen behöver förankras hos professorerna. Viggo åtgärdar.

Övergripande ansvar i kursutbudet, Viggos förslag

Varje professor bör ta ansvar för en samling existerande kurser på
både grundnivå och doktorandnivå, dels de kurser som naturligt faller
inom hans forskningsområde och dels några grundläggande kurser. 

Den professor som är ansvarig för en kurs ska vara insatt i hur kursen
utformas av den aktuella kursledaren, känna ett reellt ansvar för
kursens utveckling på längre sikt, och tillsammans med den
bemanningsansvariga studierektorn bemanna kursen. Den ansvariga
professorn ska vara med på kursanalysmötet och avgöra om ändringar
måste göras på kursen. Kursanalysgrupperna skulle kunna omformas så
att alla kurser i samma grupp har samma ansvariga professor.
Kursledaren ska kunna gå till professorn och diskutera kursen och få
råd. 

Den ämnesansvariga professorn bör också hålla ett öga på utvecklingen
av området och behoven hos studenterna för att kunna avgöra om en
kurs kan läggas ner, ändras kraftigt eller om en ny kurs bör införas.

Det finns ytterligare två typer av ämnesansvar som delvis hänger
ihop:
1. ansvar för en kompetensinriktning
2. examinatorsansvar för exjobb
next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
2000-09-11