next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 2000-05-04

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline, Jimmy,
Kerstin, Stefan, Viggo, Örjan.

Nästa Möte: Fre 9/6 2000 kl 9.30 - 11 (ca)

1. Studenternas stående punkt. Jimmy påminde om att GRU-mötet 990525 diskuterat förändringarna i Paradigmkursen och behov av kurs i funktionell programmering för D-teknologerna. Paradigmkursen har inte schemalagts för kommande år utan har ersatts av kursen Programmeringsstil. Åtgärd: Paradigmkursen återupplivas och blir valfri för D-teknologer och andra intresserade. Någon nyanställd datalogilektor bör kunna hålla den med lämpligt kursinnehåll (Stefan). Eftersom kursen inte finns i LäroTim för kommande läsår kan det dröja innan kursen kommer igång.

2. INDA-kursen kommer inte att förändras innehållsmässigt, men undervisningen skall nivågrupperas. Såväl de som tidigt tappar greppet om sina studier som de duktigaste studenterna skall få lämpliga studievägar. Detaljerna kommer att diskuteras senare i maj.

3. Läromedelsproduktion är en del av kursutvecklingen, och skall planeras i samråd med studierektor. Större satsningar, som t.ex. läroboksskrivande, diskuteras i första hand med den ämnesansvarige professorn, därefter med studierektor.

4. Grafisk Teknik Kerstin informerade om läget. Det är troligt att Grafisk Teknik hamnar hos Nada från 1/7 2000. Dom är ca 5 anställda och ett 10-tal doktorander och ger ett dussintal kurser, varav några obligatoriska på Mediateknikprogrammet. Mycket av undervisningen har skötts av externa undervisare. P A Forstorp och Staffan Romberger har deltagit i deras undervisning.

5. Trakasserier Stefan uppmärksammade gruppen på allvarliga trakasserier i datorlabben. Stefan kommer att föra informationen vidare till Ingrid för ev. åtgärd i Ansvarsgruppen. Jimmy skall tala med den trakasserade studentskan.

6. Gästföreläsare KTH föreslår höjda ersättningar för gästföreläsare. Det tycks inte orimligt, dock skall arbetsgången vara att kursledaren i förväg diskuterar med studierektor om gästföreläsare och nivån på ersättningen.
next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
2000-05-05