next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 2000-03-14

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline, Ingrid, Jonas
Kerstin, Stefan, Viggo, Örjan.

Nästa Möte: To 4/5 2000 kl 14.00 -15.30 (ca)

1. Presentation av kursanalyser för obligatoriska kurser på D-programmet Viggo gick igenom kursanalyserna för INDA, Kommunikation, Paradigm, Oompa och ADK. Kursen NumMet Gk2 har vi tittat på tidigare. Samtliga kurser har hög andel godkända på såväl labdel som tentamen. D-studenterna har dock uttryckt missnöje med kommunikationskursen, så den kommer att göras om till nästa år.

2. Studenternas stående punkt Inget.

3. På gång inom institutionen Ingrid informerade.

a.
Nada har fått uppdrag att arrangera Sonja Kovalesky dagarna för gymnasister i höst.
b.
Avtal har slutits med Tieto Enator om att vi som uppdragsutbildning ger en kurs i objektorienterad realtidsprogrammering. Björ Eiderbäck ger kursen.
c.
Ingrid har påmint D1, F1 och MatDat-linjens studenter om Nadas regler för datoranvändning vid gästföreläsningar.
d.
Sing-sing kommer att byggas om i höst. Detta påverkar bl.a. tillgången på läro- och tentamenssalar samt de 64 datorer som F idag har där.
e.
Tillsättningen av lärartjänster fortskrider planenligt. Tillsättningarna bör vara klara till hösten.

4. Slutrapport från BLAD-gruppen Viggo gick igenom dokumentet. Institutionsstyrelsen förväntas besluta under mars månad, och ett informationsmöte för alla berörda kommer Må 3 April.

5. Uppföljning av måndagens pedagogiska seminarium

Vi avser att testa differentierad undervisning i några kurser, bl. a. INDA för D, Programkonstruktion för F, Numeriska Metoder GK2 för F, Programmeringsteknik för något utbildningsprogram. Två varianter kan prövas:

a.
Alla skall uppnå samma nivå, men på olika sätt. Snitslad bana för dem som vill ha det, större frihet för dem som så önskar.
b.
Alla skall uppnå en basnivå, några skall nå en högre nivå. Undervisningen nivågrupperas efter studenternas ambitionsnivå.
Vi avser att söka medel för pedagogiskt utvecklingsarbete från olika programansvariga för pedagogiskt utvecklingsarbete i samband med nivågrupperad undervisning.
next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
2000-03-22