next up previous
Nästa: Om detta dokument...

GRU-gruppens möte 2000-01-26

Närvarande: Bengt(vid tangetbordet), Caroline(från punkt 2.5), Ingrid
Jimmy, Jonas, Kerstin, Viggo, Örjan.
Under punkt 1: Ragnar Andersson, Anders Hillbo.

Nästa Möte: Ons 14/3 2000 kl 10.15 -12 (ca)

1. Datorsalar Diskussionerna handlade delvis om oro för de förändringar i finansiering av datorresurser som planeras av rektor och den administrative direktören, som idag ansvarar för utbildningsprogrammen datorer. Det är för oss viktigt att den GRU-IT ansvarige person, som föreslås i GRU-IT utredningen, blir någon som förstår våra behov. Standardisering av datornätet, e-post, webben, studentdatabas, ... är utmärkt, men centraliseringen får inte drivas för långt.

Datorerna på plan 4 (båda sidorna) äger och driver Nada. Vi vill dessutom äga och driva datorerna för D-programmet, och vi vill ta ett större ansvar för F-programmets datorer, under förutsättning att vi får skälig ersättning och utrustningen är placerad i vår närhet.

Lokalhyran utgör ca 25 procent av kostnaden för datorsalarna. En förtätning i salarna skulle minska lokalhyrans andel av kostnaden.

Skall undervisningssalarna, inklusive datorsalarna, se ut som idag om fem år. Ingrid tror att vi kommer att ha färre föreläsningssalar och fler individuella arbetsplatser.

Vi kommer att testa flexibla datormiljöer i liten skala (Ragnar Andersson). Medietekniks lokaler i A-huset, och senare det nya biblioteket kan ge ideer och erfarenheter. Vid IT-universitet i Kista planeras studenterna ha individuella bärbara datorer och lokalerna skall vara flexibla med radio-LAN förbindelser. Även detta experiment bör ge intressanta erfarenheter.

Hur kommer vi att undervisa om 3-5 år? Vårt framtida behov av salar beror naturligtvis på hur vi lägger upp kurserna. Skall datorsalarna/övningssalarna användas för undervisning, examination och/eller handledning. Vilka signaler ger vi studenterna genom mycket handledning i datorsalarna?

För att utröna dessa saker kommer vi att ordna ett pedagogiskt seminarium för att diskutera frågan. Kerstin arrangerar.

2. Ekonomiska realiteter

1.
Bokslutet för år 1999 visar ett underskott på 3 Milj för GRU. Detta är ca 7 procent av GRU-omslutningen. Vi har gradvis, år från år, fått mindre ersättning för samma jobb.
2.
Vår policy är: Enskilda kurser behöver inte gå ihop. Hela grundutbildningen(GRU) bör ha balans i intäkter och utgifter.
3.
Vi har fått ökade intäkter från SU.
4.
Skillnaden mellan budget och utfall skall analyseras i detalj. Varför blev det så här? Ingrid har initierat analysarbetet som kommer att vara klart i mars. Resultatet redovisas bl.a. i GRU-möte under våren.
5.
Gru har tidigare burit en stor del av kostnaderna för infrastrukturen, det är inte längre rimligt då GRU utgör endast 25 % av institutionens omslutning.
6.
Hur kan vi minska våra kostnader? Till att börja med bör vi i detalj undersöka våra kurskostnader. Vid kursanalysmöten kan information om olika kursers totala lärarinsatser samlas och jämföras. Bengt översänder kopia av e-brev han sänt till sammankallande i kursanalysgrupper. Kopian bifogas i slutet av detta dokument.
Förtydligande i efterskott Jag menar inte att ekonomiaspekten skall vara en del av kursanalysen, utan ser kursanalysmötet mer som ett lämpligt tillfälle att få lärarna att reflektera över hur lärarinsatserna fördelas på olika arbetsuppgifter i en kurs. Är aktuell fördelning optimal? Vad skulle vi kunna göra på annat sätt? Skiljer det sig mycket mellan likartade kurser? I så fall, varför? När vi måste skära ner kostnaderna, vad är mest omistligt? Motsvarande information bör (och har) rapporterats till studierektorerna Viggo och Linda och behöver därför inte sammanställas på nytt av sammankallande i kursanalysgrupperna, men diskussion kring och jämförelse av hur vi arbetar bör ske i kursanalysgrupperna.
Slut på förtydligande i efterskott

Tidsstudier har gjorts under hösten, studierektorerna har information om lärarinsatser för alla inblandade, och vi vet schema och kostnader för infrastrukturen, så det bör vara möjligt att räkna fram kostnader per kurs.

7.
En ide för att minska kostnaderna är att minska övervakningen av studenterna. Vi slutar rätta labbar och förutsätter att studenterna själva tar ansvar för sitt lärande. En annan ide är att eleverna examinerar sig själva. En inventering av ideer passar utmärkt vid det ovan angivna pedagogiska seminariet.

8.
Kurser med få deltagare bör ej gå varje år. Kerstin inventerar. Få definieras här som färre än 20 studenter.

9.
Skall vi sätta ett tak för det antal studenter som får gå på en kurs? Ja, åtminstone på de kurser där labresurserna är begrändsande. Detta gäller idag Robotik och ACPU, och föreslås gälla HPC-kursen. Ansöknings och antagningsförfarande krävs då, och ger en del administrativt extraarbete. Information om platsbegränsning måste in i studiehandbokstexterna. Vi lever med kraftiga fluktuationer i antalet studenter år från år, trots det har vi hittills klarat oss utan platsbegränsning. Det har hittills varit möjligt att boka om till större salar, utöka antalet övningsgrupper, och tillföra ytterligare handledningsresurser trots att elevantalet mer än fördubblats (ökningar med 100-tal studenter) i enstaka kurser. Populära kurser kan vid behov ges i flera kursomgångar. Stor studenttillströmning får inte medföra försämring av undervisningens kvalite. Kursdesign har stor betydelse i sammanhanget.

Bilaga:

Då jag stöter på sammankallande för kursanalysmöten har jag 
bifogat följande text.

  Jag tycker att det skulle vara intressant att försöka få ett
 grepp om den totala lärarinsatsen på kurserna fördelat på
 
 Schemalagd undervisning (fö + ö x individer (om fler än en lärare))
 Terminalövn, schemalagd tö x antal huvudansvariga

 Terminalövn. övrigt   summa verkligt antal timmar för alla
              individer - föreg. post
 Elevseminarier o.d.   summa timmar
 Rättning hemtal,labbar  summa timmar
 Extra handledning    summa timmar
 Övrigt(specificera)   summa timmar          

 Tentarättning      antal skrivningar 

Kan du be lärarna i din grupp att uppskatta ovanstående för sin kurs?
next up previous
Nästa: Om detta dokument...
Bengt Lindberg
2000-01-28