Protokoll Gru-gruppsmöte 9 mars 2005

 

Närvarande: Ingrid, Olle, Viggo, Caroline, Lennart, Behrang, Stefan och Berit (sekr)

Frånvarande: Leif

 

                    1.  Information

Diskussioner angående tillsättningen av professuren i datalogi med inriktning mot datorseende

fortsätter under våren.

En professur har utlysts inom medieteknik.

Sakkunnigutlåtande inför tillsättning av bitr lektoratet i visualisering är ännu inte klart.

Professuren i bioinformatik (gemensam för SU/KTH) är tillsatt av en KI-professor.

 

Lärarinternatet 17-18 mars kommer att bevistas av ca 65 av skolans lärare och alla våra

fem akademiska ämnen blir representerade. Programmet kommer på fredag.

 

En ny kurs i datorsäkerhet kommer att ges under ledning av Olof Hagsand. Den kan starta  tidigast

under våren 2006 som ett slags provkurs och som ordinarie kurs läsåret 06/07.

Öppen ingång kommer att utökas till 40 p, dvs hela första läsåret och innebär nya kurser för oss

i  numerisk analys och en valfri kommunikationskurs.

 

Utlysning av nya utvecklingsmedel att söka kommer ca 15 mars.

 

Peter Pohl slutar i mitten av dec.

 

2. Studenternas stående punkt.

Behrang delade ut ett förslag till en omfattande omstrukturering av datateknikutbildningen.

Bl a diskuterades en tänkbar utökning av civilingenjörsexamenspoäng från nuvarande180 till 200 p.

Förslaget ska diskuteras vidare i skolans nya grugrupp.

 

3. Omorganisationen.

En grundutbildningsansvarig GA för nya skolan har utsetts, nämligen Yngve Sundblad, och han

börjar formellt 15 mars med uppdraget.

Styrelsen utser en grundutbildningsgrupp som ska ha att bereda eller besluta följande saker:

*  bereda övergripande frågor om skolans utbildningsorganisation och vara en remissinstans i

utbildningsfrågor

*  arbeta fram förslag till utvecklings- och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och

bokslut för utbildningen 

*  ha övergripande kvalitetsansvar för program, kompetensinriktningar och kursutbud inklusive

exjobb samt ansvar för undervisningsstruktur, uppföljning och pedagogiskt utvecklingsarbete

*  fastställa LoT

*  fördela utvecklingsmedel

*  fastställa principer för köp och försäljning av kurser mellan skolor 

*  frågor som initieras från studenter, skolans lärare och utomstående.

Grugruppen kommer att bestå av GA, programansvariga för D och Media, två lärare från skolan,

två lärare från andra skolor på KTH, två studeranderepresentanter och utbildningskanslichefen

som sekreterare.

En ny inofficiell grupp kommer att uppstå i skolan, nämligen ämnesstudierektorsgruppen, som

kommer att överta vissa uppgifter som gamla grugruppen haft men som nya grugruppen inte

kommer att arbeta med.

 

4. Slutpunkt för Nadas grugrupp.

Viggo har sammanställt utdrag ur grugruppens protokoll under åren 1996-2005 som visar vad

gruppen arbetat med under denna tid. Det första protokollförda mötet var 2 september 1996,

det första mötet redan i februari 1994.

Viggo presenterade också statistik över antal publicerade kursanalyser och antal kurser per ämne

för Nada från 1996 då direktiv för kursanalyser infördes.

 

Ett antal frågor för framtiden som grugruppen lämnar vidare:

*  framtidens undervisningsmiljö, lärosalar, examinationsformer

*  uppehållsrum för olika studentgrupper t ex magister- och SU-studenter

*  kvalitetsutveckling och kompetensutvecklingar

*  samarbete med andra institutioner

*  våra ämnens utvecklingar

 

Vid pennan                    Justeras

 

Berit                   Viggo