Protokoll Gru-gruppsmöte 19 jan 2005

 

Närvarande: Ingrid, Viggo, Caroline, Stefan, Olle, Lennart, Ann, Björn Hedin, Behrang Masoumi  och Berit (sekr).        

Frånvarande: Leif

 

1. Information

Viggo har vidarebefordrat informationsbrev från rektor angående KTH:s hantering av tsunamikatastrofens inverkningar.

Tjänsteförslagsnämnden är klar med förslag inför tillsättningen av professuren i datalogi med inriktning mot datorseende. Ronan Basri föreslås i första hand, Stefan Carlsson i andra hand och beslutet ligger nu hos rektor.

Av 20 sökande till forskarassistenttjänsten i numerisk analys har två kallats till intervju 25 jan.

Sakkunnigutlåtandet inför tillsättningen av lektoratet i datalogi med inriktning mot visualisering är ännu inte klart.

Gunnar Kreitz har fått en excellensdoktorandtjänst.

Den 17-18 mars hålls ett lärarinternat. De som berörs kommer att få ett personligt brev om detta.

Fram t o m 31 mars kan lärare söka medel för pedagogisk utveckling. På KTH finns också utvecklingsmedel att söka. Viggo skickar ut information till ”teach”.

 

2. Studenternas stående punkt

Behrang berättade att han tillsammans med en grupp D-teknologer går igenom samtliga utbildningsprogram med alla inriktningar och bl a genom rollspel diskuterar möjligheter att förändra och förbättra kurserna.

 

3. Sista mötet för nuvarande Gru-gruppen: ons 9 mars kl 14.00

 

4. Grundutbildningsekonomi

Viggo har gjort en sammanställning av det ekonomiska läget för 2004/2005 och det ser betydligt sämre ut (1,5 miljoner minus) än vad prognosen (nära en miljon plus) tidigare visat.

Främsta anledningarna är:

* färre antagna i årskurs 1 och i årskurs 2 än vad vi (och kanslierna) prognostiserat (påverkar främst datalogi och numme, på både KTH och SU),

* färre deltagare i magisterprogrammen än vad vi trodde (påverkar främst datalogi och MDI),

* färre som väljer våra valfria kurser än tidigare år (gäller särskilt datalogi och MDI),

* flera lärare har fått avslag på VR-ansökningar och behöver använda sparade grutimmar istället,

* mindre kursutvecklingsmedel än vad vi hoppats på.

 

Viggo tror ändå på en ljusning nästa läsår då vi redan har flera besparingar inplanerade, till exempel:

* En kursomgång vardera av prutt, tilda, numme 1 och numme 2 försvinner.

* Den nya datalogikursen för MMT kommer nog att få många deltagare.

* Lantmäteriteknikinriktningen på S läser två Nadakurser.

* Vi har möjlighet att säga upp datorsalar som inte behövs, lämpligen Simplex, Voljären och Akvariet.

* Dyra kurser ska åtgärdas:

2D1272 Fys. ber. på högprest.datorer: ges av annan institution

2D1305 Datalogisk metod: samläses med 2D1312

2D1378 Text- och bildbehandling: ges vartannat år (inte 05/06)

2D1469 Databasteori: ges vartannat år (ges 05/06)

2D1491 IP-routning på Internet: 2D1392 införs igen, ger fler elever

2D1493 Sem.kurs i internetteknik: ställs in 04/05 och 05/06

2D1603 Tekniker som transformerar...: ges på billigt sätt 05/06

SU-datalogi 1: ges billigare, ska utredas

SU-OOP1: ges billigare, ska utredas

SU-databasteknik: ges billigare, ska utredas

SU-praktisk svenska: ges billigare, samläsning med 2D1600?

SU-numme: ges billigare, ska utredas.

 

Examinatorer för exjobb bör träffas och diskutera exjobbshanteringen, bl a behövs en uppföljning av avhoppare. En möjlighet till intäkter (Håp) är en uppdelning av Ladokrapporteringen av exjobb.

Ett brev bör skickas till rektor angående ökade kostnader på grund av den sena informationen om stora neddragningar av intagningsantal till åk 1.

 

 

5. Ny kurs i bildning, kulturfernissa och kommunikation

Ett vanligt mål för civilingenjörsprogram är att de färdiga civilingenjörerna ska kunna delta i samhällsdebatten. I D-programmets mål står: "Civilingenjören skall följa diskussionen om tekniken i

samhället och själv kunna bidra till den." Det är mycket få tekniker som uttalar sig på morgontidningarnas debattsidor och kultursidor.

En anledning är att civilingenjörer inte är vana att uttrycka sig på ett sätt som passar in. Det behövs något som kan betecknas bildning eller kulturfernissa. En kurs i detta skulle kunna bli mycket väl

mottagen av både programledningar och teknologer. Det är rimligt att  skolan för datavetenskap och kommunikation ger en sån kurs. Här finns flera lärare som är kompetenta att bidra, som Henrik Eriksson (som är upphovsmannen till detta förslag), Arild Jägerskogh, Per-Anders Forstorp och Jenny Sundén. På KTH finns också Sven Ove Hansson som borde kunna vara med. Olle anmälde intresse att vara med i denna grupp. Kursen bör ges både som valfri kurs för teknologer och som vidareutbildningskurs. Kanske kan detta genomföras redan våren 2006.

Högskoleverket har valt att under hösten 2004 satsa extra resurser på bildningsfrågorna och tagit fram material av olika slag för att stödja bildningstemat. Detta publiceras dels i tryckt form, dels på www.hsv.se/bildning.

 

 

6. Nadacorp – ett exjobbsföretag

Rand Waltzman föreslår att han ska skapa en ny verksamhet dit D-teknologer som vill exjobba kan anmäla sig och hitta och utföra exjobb med externa uppdragsgivare men i en Nadalokal (till exempel

Blå sal). Det kan vara ett bra sätt för den som inte hittat ett eget exjobb att få hjälp med att hitta ett och för företag som inte har möjlighet att ordna arbetsplats och handledare på företaget.

Verksamheten skulle kunna starta på kort varsel.

Grugruppen var positiv till förslaget. 

 

7. Omorganisationen

Utredningsuppdrag har delats ut till arbetsgrupper som redovisat 18 jan. Ingrid redogjorde för läget just nu. Arbetet att initiera och fördela uppdrag är i full gång. På central nivå har skolnamnen och respektive dekaner och prodekaner fastställts. En förhoppning är att ansvariga för grundutbildning och forskarutbildning ska kunna utses i januari.

En utvecklings- och verksamhetsplan för skolan kommer att diskuteras på lärarinternatet i vår.

Skolans dekan ska lämna en organisationsplan för skolan till rektor senast 1 mars.

 

8. Övriga frågor

Nada bör kontakta Mats Hanson, nyutnämnd vicerektor för grundutbildningens infrastruktur, angående det bristfälliga underhållet av utrustning i undervisningssalarna. Alltför ofta fungerar inte undervisningsmaterial som ingår i bokningsavgiften.

Ingrid efterlyser en sorts Nada-resumé 1965-2004 när vi nu går in i en ny skola.

T. ex. Yngve, Gerd och Lennart kan vara lämpliga personer att kontakta för detta.  

 

 

 

Vid pennan                                         Justeras

 

 

Berit                                                   Viggo