Minnesanteckningar GRU-gruppsmöte 7 dec 2004

 

Närvarande: Viggo, Ingrid, Ann, Lennart, Caroline,  Leif, Stefan, Olle, Behrang, Per och Berit (sekr)

 

1. Information

Fyra sökande till professuren i datalogi med inriktning mot datorseende håller provföreläsningar den 9 dec kl 8.30-10.25 i E2.

Lektoratet i medieteknik är tillsatt.  Jenny Sundén börjar 1 feb på en tidsbegränsad anställning som efter erfordrad pedagogisk utbildning kan förlängas.

Olof Runborg är med liknande villkor anställd på lektoratet i numerisk analys.

Sakkunnigsökning inför tillsättningen av forskarassistenttjänsten i numerisk analys pågår och beräknas bli klar först i januari.

Sakkunniga arbetar med tillsättningen av lektoratet i datalogi med inriktning mot  visualisering  och blir troligen klara i februari.

Lars Engebretsen slutar i mars.

Björn Sjögren har ansökt om 2 års  tjänstledighet.

Björn Hedin blir ny studierektor på medieteknik.

Ann Lantz blir vid årsskiftet studierektor för endast människa-datorinteraktion.

Pagod, som arbetar med frågor rörande Nadas långsiktiga planering av och studiemiljö- och datorfrågor, är nu åter aktivt och ett möte (Stefan Nilsson är sammankallande) är nära förestående.

Viggo har tagit över chefskapet över Vaktis.

En ny organisation planeras för PDC och KTHNOC.

Olof Hagsand är ny lektor i grid- och internetteknik.    

 

 

2. Studenternas stående punkt.

Behrang undrade om Nada har en deltagargräns då en kurs anses så olönsam att den bör läggas ner. Svaret är nej. I första hand ger man en ”dyr” kurs vartannat år. En annan möjlighet skulle kunna vara att rapportera en ”Individuell kurs” med varierande innehåll.

Bättre information om vad som händer på Nada efterlystes.

Studenterna tycker att näringslivskontakterna i projektkurser bör förbättras så att större variation erhålls. Vikten av kursförändringar utifrån kursutvärderingsresultaten framhölls.

Stockholms akademiska forum (i Kulturhuset) är en informationshjälp för många studiefrågor.

 

3. Nästa möte i grugruppen är onsdag 19 januari 2005.

 

4. Terminalsalsbeläggning

Vid omorganisationen kommer skolan att få ansvar för alla terminalsalar, både Nadas på plan 4, och

D-s  på plan 5. Vi har då möjlighet att säga till vilka salar vi behöver. Salar som vi säger att vi behöver kommer sedan att hyras av skolan på vanligt sätt, vilket innebär två års uppsägningstid för terminalsalsalar. Det är alltså rätt tillfälle att fundera igenom vilket behov vi har av terminalsalar framöver.

Viggo har studerat beläggningen i alla Unixsalar under hösten och hade intressanta siffror att presentera. Det framkom att västra datormiljön är värd att värna.

 

5. Nya kurser 2005/2006

Följande tolv nya kurser kommer Nada att ge 2005/2006:

 2D1110 Kompletterande matematik för dataloger, 5 poäng (Johan Karlander)

 2D1241 Numeriska metoder, grundkurs III för D2, 5 poäng (Gerd Eriksson)

 2D1312 Programmeringsteknik och Matlab för I1, 5 poäng (Vahid Mosavat)

 2D1321 Tillämpad programmering och datalogi, 6 poäng (Alexander Baltatzis)

 2D1361 Programmeringsparadigm, 5 poäng (Leif Kusoffsky)

 2D1377 Maskinnära programmering och datorarkitektur, 5 poäng (Inge Frick)

 2D1380 Artificiell intelligens, 4 poäng (Henrik Christensen)

 2D1436 Modellering av cellbiologiska processer, 4 poäng (Erik Franzén)

 2D1486 Systemprogrammering, 5 poäng (Inge Frick)

 2D1528 Medieproduktion, ak, 5 poäng (Christer Lie)

 2D1605 Vetenskap, teknik och lärande, 3 poäng för CL (Leif Dahlberg)

 2D1606 Kommunikation, information och gestaltning, 6 poäng för Media1

 

6. Dyra kurser

Det finns vissa kurser som har mycket lågt deltagarantal:

2D1272 Fys. ber. på högprestandadatorer (0 sökande+några från ScCom)

2D1305 Datalogisk metod (2 elever)

2D1378 Text- och bildbehandling (10 elever)

2D1469 Databasteori (18 elever)

2D1491 IP-routning på Internet (5 sökande)

2D1493 Seminariekurs i grid- och internetteknik (2 sökande)

2D1603 Tekniker som transformerar tid, rum och verklighet (0 elever)

Alla SU-kurser som inte samläses med någon annan kurs går med kraftigt minus.

Studierektorerna ska sammankalla lärargrupper för diskussioner om vilka åtgärder som kan vidtas.

 

7. Omorganisationen

Nya organisationen börjar klarna lite. Grundutbildningsgruppen kommer att omformas och hoppa upp en nivå organisatoriskt. Gruppen kommer att hantera både programmen och ämnena (och då tillkommer TMH och språk). Grugruppen kommer att ledas av skolans grundutbildningsansvariga och inte av huvudstudierektorn. Men detta kommer inte att börja fungera förrän en bra bit in under 2005. Gamla grugruppen fortsätter som vanligt tills den nya gruppen kan ersätta den gamla.

Beslut om utformningen av den nya grugruppen ska tas i styrelsemöte senast 30 juni 2005.

 

8. Övriga frågor.

Ingrid vill se en helt ny mottagning av nollorna i höst. Nadas alla lärare och doktorander bör finnas på plats redan första nolledagen 22 augusti!

 

 

 

Vid pennan                                         Justeras

 

 

Berit                                                   Viggo