Minnesanteckningar GRU-gruppsmöte 19 okt 2004

 

Närvarande: Lennart Caroline, Stefan, Viggo, Ann, Olle,  Behrang Masoumi (stud repr D) och Berit (sekr)

Frånvarande: Ingrid, Leif och Bálint Fatér (stud repr SU)

 

1.      Information

Tjänsteförslagsnämnden har utnämnt och rangordnat två sökande till lektoratet i medieteknik. Ingrid avgör nu vem som tillsätts.

Resterande del av kursutvecklingsmedel från SU har erhållits efter det att Erik Forslin tillsammans med Olle och Viggo sammanställt och lämnat en slutrapport. En länk till rapporten kommer att finnas från Nadas hemsida (Utbildning: Kvalitetsarbete)

 

2.    Studenternas stående punkt

Ett studentönskemål är att Nada ska ge en kurs i datasäkerhet, något som nu ges av DSV.

Man vill också gärna att en seminarieserie om Nadas olika versamhetsområden ges, helst på dagtid. Information om en sådan skulle lämpligen kunna ges t ex vid kursvalet i åk 3.

Behrang efterlyste en ”labbtung” kurs i åk 4 där studenterna skulle ges tillfälle att ”nöta in” gammal kunskap i form av laborationer som inte presenterar ny kunskap utan blir ren repetition.

 

3.     Läro- och timplanen 2005/2006

Viggo delade ut och gick igenom information om kända ändringar i Nadas LoT 05/06.

Publiceringsteknik kommer ev att bli ett magisterprogram 06/07.

Medietekniks AFM-utbildning fortsätter troligen som hittills.

Björn Eiderbäck vill ge en kurs i Agile-programmering, vilket Medieteknik har behov av. Det vore osäkert att inrätta den som grundutbildningskurs direkt, så Björn föreslås ge den som doktorandkurs första gången.

Kurser med alldeles för få deltagare måste antingen ändras (för att inte gå med förlust) eller läggas ned. Studierektorerna ska gå igenom dessa kurser i vår och se vilka åtgärder som behövs.

T.ex.  2D1603, Tekniker som transformerar tid, rum och verklighet (period 1 och 2) hade ingen sökande!

Kursen 2D1378, Text- och bildbehandling,  kommer att ges vartannat år.

 

4.     KTH:s omorganisation

På rektors informationsmöte 18 okt framkom inget nytt om den förestående omorganisationen.

Största oron inför den föreslagna skolindelningen finns på Arkitekturskolan.

Frågan om Nadas numerikers skoltillhörighet – en av ”knäckfrågorna” - kommer troligen inte att lösas innan årsskiftet. Diskussioner om för- och nackdelar med ett ev byte från Datavetenskap och kommunikation till Teknikvetenskap pågår för fullt. Många inlägg finns samlade på Gunilla Kreiss´ hemsida.

 

5.    Nästa möte i GRU-gruppen är 7 december 2004 kl 10.15-12

      

Vid pennan                                          Justeras

 

 

Berit                                                    Viggo