Nada

Nada

Minnesanteckningar från
Grugruppens möte 2004-09-21


Närvarande: Viggo, Stefan, Olle, Leif, Ann, Ingrid, Caroline, Behrang Masoumi (studeranderep. D, KTH), Bálint Fatér (studeranderep. SU).
1. Information
2. Studenternas stående punkt
3. Studentinflytande på SU
Ett förslag på vad institutionerna kan göra för att aktivt verka för ett ökat studentinflytande på sin institution har presenterats i grundutbildningsberedningen på SU. Grugruppen diskuterade punkterna:
4. Ny organisation på KTH
Rektor föreslår att KTH omorganiseras från 1 januari i tio skolor, där varje skola består av både utbildningsprogram och institutioner. En skola föreslås bli datavetenskap med D-programmet, Medieprogrammen (180 och 120 poäng), Nadas magisterprogram, Nada och TMH (institutionen Tal, musik, hörsel). En arbetsgrupp har bildats med Ingrid, Stefan, Nils Enlund, Yngve Sundblad och Anders Askenfelt. Gruppen ska komma med ett organisationsförslag till rektorn nästa vecka.

Grugruppen diskuterade hur grundutbildningen ska organiseras. Det bör fortfarande finnas programansvariga som beställer kurser från skolans studierektorer och från andra skolor. Det bör finnas studierektorer för vart och ett av skolans ämnen: datalogi, numerisk analys, MDI, medieteknik och tal-musik-hörsel. En studierektor ska vara huvudansvarig. Varje programansvarig lär behöva en studierektor. Kanslifunktionerna ska finnas kvar, gärna tillsammans med kanslierna för E och F. I organisationen måste det finnas plats för SU-programmen matte-data och biomatematik. Civilingenjörsprogrammet, högskoleingenjörsprogrammet, SU-programmen och magisterprogrammen bör ha liknande organisationsstrukturer. Samtidigt har magisterprogrammen många likheter med kompetensinriktningar, så kompetensinriktningarna borde i sin tur ha en organisation som liknar magisterprogrammen. Skolan leds av en skolstyrelse. Under denna finns skolans centrum, skolans grupper (klasser), skolans utbildningar och skolans undervisning (ämnen och kurser). Utbildningarna styrs av programansvariga/magisterprogramansvariga/kompetensinriktningsansvariga. Det kanske ska införas någon form av programråd där liknande program, magisterprogram och kompetensinriktningar styrs. Skolans undervisning leds av studierektorerna och en grundutbildningsgrupp. Studentinflytandet är viktigt och det måste finnas studeranderepresentanter i skolstyrelsen, programråd och grundutbildningsgrupp.

På mötet diskuterade vi sammansättningen av grundutbildningsgruppen. Ett förslag var att alla ämnesstudierektorer och stora program (ledning och studenter) skulle vara representerade i gruppen; den nuvarande grugruppen skulle då behöva utökas med TMH-studierektorn, studierektorn för Media 120 och en studeranderepresentant för medieteknik. Åsikter framfördes om att en sådan grupp visserligen skulle vara bra i vissa sammanhang men att en mindre grupp skulle vara att föredra som beredningsgrupp. Fast även en mindre grupp måste nog ha representanter för alla ämnen, studenter och lärare, så det är svårt att få den så mycket mindre. Kanske behövs en stor och en liten grupp som sammanträder med olika intervall.

5. Datorplatsarbetsstolar till Media i Learning Lab
Eftersom Media 120 inte fick med sig några stolar vid flytten från Haninge och eftersom Learning Lab inte utrustats med datorarbetsstolar så finns det just nu en brist på nästan 50 stolar. Medietekniks utvecklingsmedel kan täcka inköp av drygt 30 stolar. Leif Handberg ska undersöka om inte Learning Lab kan stå för stolar. Annars får Nadas studierektorer avgöra ifall Nada ska stå för återstående stolar.
Nästa möte i grugruppen är 19 oktober 2004 klockan 10.15.


Vid pennan och tangentbordet satt Viggo.

^ Upp till Grugruppens ingångssida.


Sidansvarig: <viggo@nada.kth.se>
Senast ändrad 13 oktober 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>