Minnesanteckningar från GRU-gruppsmöte 25 aug 2004

 

Närvarande: Viggo, Caroline, Ann, Lennart, Ingrid, Olle, Leif och Berit (sekr)

Frånvarande: Stefan, Lennart och studrepr.

 

  1. Information

Professuren i datalogi med inriktning mot datorseende har 6 sökande och urvalsprocessen tar åtminstone ett år.

Forskarassistenttjänsten i numerisk analys har 20 sökande och sakkunniga har utsetts.

4 st har sökt det biträdande lektoratet i datalogi med inriktning mot visualisering och grafik. Det behövs ytterligare ett par sakkunniga, detta tar troligen en månad till.

Tjänsteförslagsnämnden är klar med lektoratet i datalogi med inriktning mot grid- och internetteknik. De sakkunniga för lektoratet i medieteknik är snart färdiga med sin genomgång av ansökningarna.       

 

Till magisterutbildningarna i höst finns på antagningslistorna 4 st för datalogimagisterprogrammet, ungefär 20 st för MDI och drygt 20 för Scientific Computing. SU har ett magisterprogram i beräkningsteknik och det har fått 7-9 sökande.

 

21 juni beslöt Rektor att ta tillbaka sin delegation till prefekter beträffande alla personalärenden.          Det gäller såväl fasta som tidsbegränsade anställningar, stipendier, arvoderingar och konsultarvoden.Vi behöver ta fram en komplett bemanningsplan för all personal vid Nada. För lärare finns en sådan redan.

 

Schemasystemet Time Edit,  som varit mycket användarovänligt,  har nu fått ett nytt gränssnitt och blivit något förbättrat.

 

Vahid och Serafim arbetar på att ta fram ett nytt webbaserat  Res-system.

 

Nadas grundutbildnings ekonomi pekar mot ett överskott på ca 1 milj läsåret 2004/2005 (omsättning ca 53 milj). Antagningen till de olika utbildningararna är dock ännu inte klar. Ovanligt få timarvoderade assistenter behövs till hösten.

 

2.      Utgick

 

3.      På åtminstone M, P, T och BD ska i årskurs 1 ECTS-betygsskalan med bokstavsbetyg mellan

A och F användas. Även andra har rätt att få sitt betyg översatt till ECTS-skalan. Uppsala Universitet har tagit fram en rekommendation för konvertering som tillämpas av ett flertal universitet och högskolor i Sverige idag. Nada kommer att använda den rakt av vid konvertering av betyg till ECTS. Exjobbsbetyget ska normalt konverteras till ECTS-betyget C, men examinator kan bevilja högre betyg.

 

4.        Höstens möten i Grugruppen:  tis 21 sept,  tis 19 okt,  tis 7 dec.

  Samtliga möten kl 10.15-12 i rum 1635.

 

5.      I slutet av oktober ska Nada lämna in läro- och timplanen för 2005/2006.

Planering av nya kurser måste göras nu.

 

Nya kurser:

2D1212 numpbiok (ny omgång av numprogkursen för Bio2 och K2)

2D1321 protilda (ny kurs för P3)  Henrik, Alexander och Linda föreslås bilda en planeringgrupp. Datorarkitektur blir en valbar kurs för teknologer (ges nu som fov- och SU-kurs). Inge och Stefan Nilsson planerar för den.

Ev ska medieprogrammet få en transformkurs vilket kan påverka Nadas mediekurser i årskurs 1.

 

Utökade kurser:

progp 5 poäng (1 extra poäng)

numd 5 poäng (1 extra poäng)

 

Kurser som försvinner:

2D1320 tildav (våren)

2D1385 prutt (period 3)

2D1526 publak (Kompetensinriktningen Publiceringsteknik försvinner)

 

 

                      

 

Vid pennan                                          Justeras

 

 

Berit                                                    Viggo