Protokoll GRU-gruppsmöte 20 april 2004

 

Närvarande: Ingrid, Viggo, Olle, Stefan, Per, Leif, Lennart, Ann och Berit (sekr)

Frånvarande: Caroline

 

1. Information

Annons angående professuren i datalogi med inriktning mot datorseende går ut i dagarna.

Professuren i medieteknik som finansieras med en donation från skogsindustrin ska utlysas igen eftersom den tilltänkte kandidaten tackat nej.

Av 3 planerade forskningsassar kommer bara den i numme att utlysas. Övriga (MDI och SANS) omvandlas till forskartjänst respektive postdoc under ett år. Biträdande lektorat i visualisering kommer också att utlysas samtidigt.

Årets ansökan om kursutvecklingsmedel har fått dålig utdelning. Pengarna går till utveckling av den nya kommunikationskursen för D (åk 1), vidareutveckling av projektkursen (2D1362) för D (åk 3) och SU som ska ge 8p mot nuvarande 6p, E får en kurs i datorintroduktion (finns redan för F och D) och för medietekniks 120p-utbildning finansieras en studierektorstjänst. 

De kurser som blir utan kompetensutvecklingsmedel finansieras delvis genom inställda kurser inom fort- och vidareutbildningen (Grundkursen i datalogi, Algoritmer och datastrukturer samt MDI-kursen)

Efter tidigare nedläggningsrykten är det klart att AFM (medietekniks samundervisning med handelshögskolan) fortsätter. Förhoppningsvis har information om detta nått ut i tid. Viss oklarhet finns om ansvarig för inriktningen.

En ny kurs för CL, Människa-datorinteraktion med didaktisk inriktning, startar V-05.

Nya exjobbsadministratörer är utsedda. Ann Bengtson för exjobb i datalogi och Fredrik Winberg för MDI. Lennart fortsätter att ansvara för exjobben i numerisk analys och Björn Hedin för exjobb i medieteknik.

Viggo har undersökt kostnad och bokningsgrad för Nadas terminalsalar. Utnyttjandegraden har minskat väsentligt och kostnaderna ökar. Studenterna arbetar i allt högre grad med egna datorer. Eventuellt kommer E att förlägga sin basdatorkraft till Nada. Systemgruppen ombeds ta fram ytterligare underlag för läget i datorsalarna, tex det exakta antalet inloggade vid olika tidpunkter. KTH-policy är att datorsalar inte bör vara program- eller institutionsspecifika.

Svar har ännu inte kommit på brevet till rektorn om obligatorisk tentamensanmälan.

VIS-projektet, ett nytt verksamhetsplaneringsstödsystem som ska ersätta LadokOpen, planeras köras igång under hösten 2004.

 

2. Studenternas egen punkt

Per hade inget att anföra.

 

3. Antagning och dimensionering

Den 15 april var sista ansökningsdag för höstens antagning. Fler ansökningar än väntat kom till vårt nya nummemagisterprogram på SU, cirka tio stycken.

Dimensioneringsbeslutet från i höstas har rivits upp och antalet platser på civilingenjörsutbildningarna kan i sista stund komma att minskas radikalt. Hur stora nedskärningarna blir är ännu inte bestämt. Institutionerna har inte informerats ännu.


 

4. Doktoranders undervisning

Doktorandrepresentanten i institutionsstyrelsen har meddelat att det finns missnöje hos doktoranderna med tillgodoräkningen för undervisning. Studierektorerna har gjort en enkät till doktoranderna och har förslag på modifiering av tillgodoräkningen och bemanningen. Enkäten har följande inledande text:

 

Doktorandrepresentanten i Nadas institutionsstyrelse tog vid mötet 10mars 2004 upp doktoranders missnöje med att antalet undervisningstimmar i institutionstjänstgöringen har ökat i och med sparpaketet som infördes läsåret 2003/2004. Den del av undervisningstiden som ska redovisas har i år ökat från 14 till 16 timmar per procent av ett arbetsår (en procent av ett arbetsår är ungefär 17,5 timmar). Den oredovisade tiden ska i första hand användas till ämnesmässig och pedagogisk egenutveckling. Den pedagogiska egenutvecklingen har flyttats in i doktorandutbildningen som enpoängskursen Tillämpad pedagogik för Nadadoktorander. Ämnesmässig egenutveckling förutsätts till största delen också kunna räknas in i doktorandtiden. Den som behöver lära sig till exempel ett programspråk som inte alls är relevant för doktorandutbildningen borde kunna få undervisningstid för det, men det har inte tillämpats än.Undervisningstimmar på Nada räknas sedan många år med schabloner för till exempel övningsundervisning, labbsalshandledning,exjobbshandledning, etc. Dom nuvarande schablonerna för timräkningen hittar man på

http://www.nada.kth.se/utbildning/forsk.utb/studietid/insttjg/

Studierektorerna fick av institutionsstyrelsen i uppdrag att se över om timredovisningen kan göras mer rättvisande, så att doktorander inte ska behöva känna att mer tid läggs på undervisning än som syns i

timredovisningen. I detta arbete behöver vi din hjälp med att identifiera vilka schabloner som känns orättvisa. Därför vill vi att du svarar på denna enkät senast 26 mars 2004.

 

Ett timredovisningssystem måste också vara administrativt hållbart. Vi tror därför att det måste bygga på schabloner, men att antalet parametrar kan bli lite större. Under våren ska ett nytt system konstrueras så att det kan börja tillämpas från och med höstterminen 2004. Viggo beskrev ett förslag till ändrade schabloner som Grugruppen tyckte var bra. Studierektorerna ska diskutera det nya förslaget med Johan Håstad och doktorandrepresentanterna i styrelsen.

 

 

5. Kursanalyser

En central arbetsgrupp har kommit fram till ett dokument om kursanalysprocessen på KTH som är på remiss just nu. Viggo ska skicka in remissvar 21 april. Dokumentet finns på

http://www.kth.se/internt/projekt/studieadministrativa_processer/Dokument/Kursanalys.pdf

 

Nadas studierektorsgrupp har diskuterat dokumentet och har många förslag till förbättringar. Några saker som kommer att tas upp i remissvaret är:

* kursanalyser ska även göras till doktorandkurser

* målen för kursanalysen borde stå tydligt som motivering

* hur kursanalysen ska användas borde stå tydligare (diskussion i lärargrupper, redogörelse av kursanalysen görs för nästa kursomgång)

* reglerna för kursnämnder bör ändras, kursnämnderna är (och bör vara) elevstyrda

* definitionerna av kursdeltagare och mättidpunkt för prestationsgrad och examinationsgrad bör skrivas om; det går inte att ge en precis definition som passar alla kurser och ges jämförbara resultat.

Grugruppen höll med om synpunkterna och överlät på studierektorerna att skriva svaret.

 

 

6. Ämneskonferenser

Vartannat år hålls en konferens i numerisk analys och datalogi med inriktning främst på grundutbildning. Den äger rum i år, 14 juni i Skövde. Från Nada finns endast 7 dataloger anmälda, ingen numeriker. Ingrid efterlyser en diskussion om det över huvud taget finns intresse för att känna till vad som händer, tex vad det gäller undervisningsutveckling mm vid andra universitet i Sverige. En konferens kan ge stora möjligheter att påverka. En uppdelning med konferenser i vardera ämnesområdet kan kanske främja intresset. MDI har egna ämneskonferenser varje år.

Men nu ska vi kanske främst koncentrera oss på samarbete med Chalmers?

Någon Nada-numeriker bör dock finnas med i Skövde!

 

Nästa möte:

OBS Ny tid: torsdag 3 juni kl 10.15

 

 

Vid pennan                                          Justeras

 

 

Berit                                                    Viggo