Protokoll GRU-gruppsmöte 2 mars 2004

 

        Närvarande: Viggo, Caroline, Ann, Stefan, Per, Ingrid, Olle och Berit (sekr)

        Frånvarande: Leif, Lennart och Behrang Masoumi (ny teknologrepresentant)

 

  1. Information

Två lektorat har utlysts. Sakkunniga till det i Medieteknik har utsetts, till det i datalogi utses sakkunniga inom kort. Utlysning av forskarassistenttjänster i numerisk analys och MDI kommer att ske under våren. Ett nytt förslag finns om möjlighet att ansöka om en 2-årig forskarassistenttjänst direkt efter doktorsexamen. SANS-gruppen står ”på tur” för forskarassistenttjänster. Det ska vara en på vardera inriktningen.

Lektorat i datalogi (med inriktning mot visualisering och datorgrafik) är ett ärende som tas upp på institutionsstyrelsemötet 10 mars.

En professur i datalogi med inriktning mot datorseende utlyses i vår.

Gerd Eriksson-priset gick till Fredrik Niemelä, övningsassistent i datalogi och Slipspriset till Mattias Bratt, kursledare i Robotik och autonoma system. Inför nästa nomineringsomgång funderar juryn på en nyordning, nämligen att även kungöra vilka som blivit föreslagna till priserna.

Tentaprocessremissen är inskickad och besvarad, se bilaga. Om någon vill tillföra något tar man kontakt med Viggo eller Staffan.

Det har ännu inte beslutats om en central tentamensvaktspool kommer att införas på KTH.

Kerstin Frenckner har skissat på ett remissvar med anledning av Henrik Erikssons förslag om avskaffande av kursregistrering som ska diskuteras vidare i studierektorsgruppen.

Ändring av förkunskapskrav till minst matematik-E (som Chalmers har) kommer troligen inte att införas på KTH. Den nuvarande D-nivåkursen är förbättrad jämfört med den gamla.

  

  1. Studenternas stående punkt

        Per hade inget speciellt att anföra

 

  1. Magisterprogrammen

Ann redogjorde för planeringsläget. Ansvariga är utsedda (Lennart för beräkningsteknik, Ann för MDI och Mikael Goldmann för datalogi) och ett flertal möten har hållits. Läro- och timplaner är inskickade och informationsmaterial håller på att utarbetas.

Alla tre programmen kommer att starta till hösten. Den 15 april är sista ansökningsdag.

 

  1. Ekonomi och bemanning

Grundutbildningens ekonomi ser bra ut. Sparpaketet som genomfördes detta läsår har haft        effekt på ekonomin, dagsläget pekar på ett överskott på 700 000 kr för läsåret. Vissa oklarheter finns,  t ex finansieringen av mediatekniks datorsalar.

Kerstin Frenckner ska vara tjänstledig i 3 år (från augusti) och Kai-Mikael Jää-Aro slutar redan 1 april. Hur deras arbetsuppgifter ska fördelas planeras nu. Mikael Goldman tar över Kerstins studierektorsfunktion. Studentexpeditionsledningen tar Staffan Romberger hand om. Minskat antal kurser nästa läsår ska kunna möjliggöra den nya arbetsbelastningen.

Grundutbildningen bör även i fortsättningen gå med en vinst på ca 1 miljon kr med tanke på det stora negativa myndighetskapitalet.

Lärarna har över lag bidragit till det lyckade sparpaketet och studierektorerna kommer att inför bemanningssamtalen nästa läsår diskutera utrymme för ökad tid för akademiskt deltagande och ämnesansvar.

 

  1. Övriga frågor

Ann har fått en förfrågan från DSV att undersöka om intresse finns från Nadas sida att ta över magisterutbildningen i kognitionsvetenskap. Den har funnits i två år, är på 40 poäng (inkl examensarbete) och har haft få sökande. Nada ser det som ett riskåtagande med dålig ekonomi och har just nu inget intresse av detta. En nedläggning skulle dessutom kunna gagna rekryteringen till det nya magisterprogrammet i MDI.

Ingrid tog upp en gammal fråga med ny aktualitet: Vem äger egentligen en kurs?

Problem finns också vid hantering av kursmaterial då t ex en ny kursledare tar över efter någon som byggt upp ”sin” kurs under kanske många år.

Juridik kring upphovsrättsfrågor finns som en länk i lärarhandboken.

Klart är dock att institutionen äger sina kurser. Viggo skriver om dessa frågor.

  1. Framtidsfrågor – inledande diskussion

Ingrid berättade att planer finns på en reaktivering av Pagod (Nadas strategiska grupp för utveckling av datormiljön) vilket är ett starkt studentönskemål.

En undergrupp som också behöver nystart arbetar med frågor kring undervisningsmiljön, lärosalar mm.

Önskvärt är fler uppehållsrum för olika studentgrupper t ex magister- och SU-studenter.

Andra ämnen som också ska tas upp är framtidens examinationsformer, kvalitetsutveckling, våra ämnens utveckling, framtida kompetensutvecklingar och samarbete med andra institutioner (t ex matte, IMIT, DSV). Under året ska vi initiera diskussioner inom varje ämne om ämnets utveckling. Ämnesansvariga är naturligtvis nyckelpersoner i dessa diskussioner.

Lärarseminarier och kursanalysgruppsmöten är andra forum för diskussioner, önskningar, idéer och spekulationer.

 

 

Vid pennan                                                               Justeras

 

 

Berit                                                                                 Viggo