Protokoll GRU-gruppsmöte 20 jan 2004

 

Närvarande: Viggo, Caroline, Ann, Lennart, Stefan, Per, Ingrid, Olle (del av inform) och Berit (sekr)

Frånvarande: Leif

 

  1. Information

Brun sal är from i år åter vanlig terminalsal och E-teknologer från Q-salar kan få plats här.

Angående datorsalar för media fanns ingen ny information.

Nadas pris till läsårets bästa D-exjobb datalogi är på 10 000 kr och i juryn finns Henrik Eriksson, Jon Larsson och Stefan Arnborg.

AMT har flyttat till Learning lab. Kvar på Nada finns endast Mats Erixson med ett eget projekt direkt under prefekten.

Lärare på Nada och Matematiska institutionen ska samarbeta, framför allt vad gäller studenterna i åk 1 och 2. Ett informellt möte för att främja förståelse för olika ”kulturer” med 5-6 lärare från vardera institutionerna (KTH, Nada, SU) ska ordnas i februari. Framtida planer finns på ett matematikcentrum i Albanoområdet, eventuellt också i samarbete med Bioinformatik som kan komma att breddas i en ny ”vid” professur.

Beslut från schemaläggningen finns angående stängning av B-salar  from nästa läsår och att schemaläggning kommer i princip att vara mellan kl 8-17.

Nästa år kommer ett nytt schemaläggningssystem att införas.

Från verksamhets- och studiedokumentationsgruppen har kommit en remiss angående  tentamensprocessen. Staffan arbetar på ett svar på denna. Det ska vara inne senast 30 jan.

En nyhet är att det i studiehandboken ska anges vem som är examinator på en kurs. Detta görs nu på Nada.

 

  1. Studenternas stående punkt

Per hade inget speciellt att anföra.

 

  1. Organisation av magisterprogrammen

Rektor har godkänt att magisterprogrammen i datalogi och MDI får starta. Organisationen av datalogiprogrammet blir enkel eftersom kurserna redan finns. Ann berättade om planerna för MDI-programmets kurser. Dessa utformas så att även andra intressenter än magisterstudenter lockas. Kurserna ges även som valfria teknologkurser, som fort- och vidareutbildningskurser och som fristående kursval för tex SU-studenter. Många tänkbara kursdeltagare finns, enligt Ann, redan på KTH. Stefan ansvarar ytterst för rekryteringen men vill ha entydigt ansvariga personer för vardera magisterprogrammen. Lennart har god erfarenhet av ett delat ansvar på 2 personer där en har huvudansvaret (bla det kvalitativa) och en ett mer praktiskt (tex studievägledning).

Som huvudansvarig för MDI föreslås Ann Lantz och för datalogi Mikael Goldmann.

Kerstin Frenckner har utformat information om magisterprogrammen på våra webbsidor.

 

  1. Vårens möten

Tre datum fastställdes: tisdag 2 mars, tisdag 20 april och torsdag 27 maj.  Tid:10-12.

 

  1. Övriga frågor

Ingrid berättade om en ny satsning på KTH för uppdragsutbildning som kan ske i kursmoduler om 1-3p och som Nada kanske har utrymme och intresse för. Kompetensen finns i alla fall. Hemkomstdagen skulle kunna innehålla information med riktade teman och dialoger med alumni.

Ann tog upp de upprepade klagomålen mot datorsalarna, förutom många tekniska fel även långvariga störande oljud från borrningsarbeten. Klagomålen till lokalbokningen ignoreras helt.

Ett institutionsbrev (ev tillsammans med studentkåren) ska skickas om detta till ansvarig chef.

 

 

 

Vid pennan                                           Justeras

 

 

Berit                                                     Viggo