Protokoll GRU-gruppsmöte 9 dec 2003

 

Närvarande: Viggo, Ann, Caroline, Stefan, Per, Ingrid och Berit (sekr)

Frånvarande: Olle, Leif, Lennart

 

  1. Information

Lektoratutlysningarna. Två har sökt lektoratet i datalogi, det i medieteknik har sex sökande.

Sakkunniga kommer att bearbeta ansökningarna under våren. De beräknas bli  klara inom ett halvår. Nada ska försöka att genom Lennart Johnson föreslå sakkunniga till datalogilektoratet.

Ingrid informerade om att man på fakultetsnämnden diskuterat framtagning av en ny anställningsprofil vid tillsättning av professurer.

På Nada har gjorts en kartläggning av alla professorer och docenter, t ex åldersstrukturer och anställningsbehov de närmaste 10 åren.

 

Lärosalspriser och schemaläggning. Viggo och Staffan har lyckats förhindra de differentierade lärosalspriser som föreslagits. Beträffande betalning för komplicerade schemaönskemål ska SU utredas ytterligare.

Nada har intresse att själv ansvara för och utrusta en lärosal, i så fall E3 (plan 5).

Kostnaden för detta är inte känd.

Övningssalar på Bergs ska sägas upp.

 

Flytten 43:22 (CVAP/CAS, PDC, KTHNoc) pågår. Systemgruppen kommer att flytta v2.

Delar av AMT-personal flyttar till Learning Lab.

 

E-datorsalar finns nu i Q-huset men andra lösningar måste hittas. Antingen andra lokaler eller ev bärbara datorer. På plan 4 finns viss överkapacitet. Brun sal blir fr o m jan 2004 vanlig terminalsal och här skulle E-studenter kunna få plats.

Dagtid är det nu ca 45% beläggning av datorerna i våra terminalsalar vilket är något lägre än förra året.

KTH-policy: minskat stöd från centralt håll till programspecifika datorer.

 

Det ekonomiska läget ser rätt bra ut vad gäller grundutbildningen. Sparkravet på 8-9 milj kr verkar ha lyckats och prognosen pekar på en vinst på några hundra tusen kr.

Exjobben som haft en förlust på ca 600 000 kr går ihop nästa år, bl a genom att kostnader för språkgranskning försvunnit.

Nada ska anhålla om högre ersättning för exjobben, framför allt de som görs på institutionen vilka ökar, delvis på grund av att utländska exjobbare har svårare att få göra exjobb inom industrin. Nada har drygt 200 exjobb per år.

Budget kommer att fastställas på styrelsemötet i jan 2004.

 

  1. Studenternas stående punkt

Per hade inget speciellt att anföra.

 

  1. Läro- och timplan och nya magisterprogram 2004/2005

        Vissa sistaminutenändringar gjordes i läro- och timplanen innan den lämnades in.

Dom tre nya magisterprogramsansökningarna har behandlats och efter vissa tillägg har datalogi och MDI godkänts i grundutbildningsutskottet och fakultetsnämnden.

AFM kommer inte att starta till hösten.

Lennart berättade om planer på försäljning av masterprogram till Kina. Detta ska innehålla ett inledande studiehalvår på ett hemmauniversitet i Kina. En tredjedel av studenterna på mastersprogrammet idag är kineser. Korrekt marknadsföring är viktig, såld undervisning får inte kallas masterutbildning och får heller inte säljas till individer.

Kemi- och bioteknik vill inte ha programmeringsteknikkursen nästa år utan en 6-poängskurs i numme och matlabprogrammering, liksom MMT.

Ny kurs i medieteknik V-05 är Interaktiva medier, ett namn som måste ändras eftersom Yngve redan har en kurs med samma namn.

 

  1. Nästa möte: tisdag  20 januari 2004 kl 10.15-12, sal 1635

 

  1. Vilka  ska vara examinatorer?

 

För närvarande har Nada följande princip: Kursledaren är examinator för sin kurs om han är fast anställd lektor eller professor. Annars är ämnesansvarig professor examinator. Vem som kan vara examinator är kopplat till kursnivån. På ingenjörsskolan är de flesta kurserna  på nivå A och B. På media 120 är nu Nils Enlund examinator på alla kurser men han behöver avlastas. Tidigare var där kursledarna examinatorer trots att de är alla adjunkter.

En lektor eller professor som examinator  innebär en ”värdegaranti”. En positiv effekt av en ämnesansvarig som examinator är att denne ”tvingas ta del” av kursen.  Ann Lantz ska se om någon lektor kan ta över ämnesansvaret för kurserna på media 120.

 

  1. Förslag till ny hantering av kursanalyser.

Daniel Pargman har gjort ett förslag till hur kursanalyser kan bearbetas på ett nytt och mer motiverande sätt. Bl.a skulle läraren som belöning för inlämnad kursanalys få en timmes samtal med en pedagog, antingen från Nada eller utifrån, t ex Learning lab. Detta skulle nog inte av alla lärare  upplevas som något positivt och även medföra ganska stora kostnader som måste dras från kursanslagen.

Trots att krav på inlämning av kursanalyser funnits i minst 10 år är det fortfarande stora svårigheter att få in dessa i rimlig tid.

Frågor kring detta ska lyftas upp i ett pedagogiskt seminarium under våren.