Protokoll GRU-gruppsmöte 22 okt 2003

 

Närvarande: Viggo, Ann, Caroline, Per och Berit (sekr)

Frånvarande: Ingrid, Henrik A., Stefan, Olle, Leif H. och Lennart

 

  1. Information

 

I förra veckan meddelades i ett brev från Utbildningsnämndens grundutbildningsutskott att försöket med betyg 6 upphör from H-03.

De studenter som påbörjat arbete för betyg 6 i kurser som startat i period 1 ska dock undantas. Detta gäller de kurser där detta betyg kan fås.

En utvärdering ska nu göras innan beslut tas om en eventuell permanentning av möjligheten att få betyg 6.

Viggo informerar alla lärare om detta.

 

Moira arbetar sedan en tid på expeditionen men har fortfarande kvar några av sina tidigare arbetsuppgifter bl a vad gäller tentaadministration.

Susanne Bergman har övertagit en del av Moiras tidigare arbetsuppgifter.

Viggo har 23 sept skickat e-post till alla lärare med detaljerad information om hur den nya arbetsfördelningen är tänkt att fungera så småningom.

 

Ingrid har meddelat att Anders Flodström kommer att ställa upp för omval till en ny rektorsperiod.

 

Nada skall ordna öppet hus 28 oktober. Kerstin håller i den övergripande planeringen för detta. Viggo pratar med Kerstin om hur vi bäst når ut med informationen till studenterna.

 

  1. Studenternas stående punkt

 

Klagomål har åter framförts gällande kursen i Programmeringsparadigm som går i period 1 och 2.  Per återkommer om detta efter kursens slut.

Per kommer snart att bli doktorand och har därför meddelat SNO på D att det behövs en ny studeranderepresentant i grugruppen.  Per meddelade att han gärna stannar som doktorandrepresentant i gruppen.

Det finns ingen doktorandrepresentation i grugruppen. Vi får senare ta ställning till om det vore bra.

 

  1. Nya magisterprogram

 

Grugruppens medlemmar har redan fått de två förslagen på MDI- och datalogimagisterprogram.

Vi har fortfarande möjlighet att göra ev kompletteringar.

Ann informerade om möjligheten att även AFM-inriktningen inom medieteknik ska utformas till ett magisterprogram. Det verkar dock för sent nu för en gemensam start med de andra två.

Det råder viss osäkerhet om det framtida samarbetet med Handelshögskolan vad gäller AFM-kurserna. Daniel Pargman har dock gott hopp om fortsatt samarbete.

Det är viktigt att noga precisera vilka behörighets- och urvalskriterier som är lämpliga att använda.

Speciellt för MDI-masterprogrammet kommer en särskilt tidskrävande behörighets- och urvalsgranskning att krävas. Bakgrunden för dem som söker till datalogimagisterprogrammet är mer homogen.

Det är lämpligt att redan innan beslut om programmen finns  lämna anmälan om nya kurser till läro- och timplaneringen.   

 

  1. Läro- och timplan 2004/2005

 

Viggo delade ut en dagsfärsk preliminär upplaga som gicks igenom.

En hel del ändringar/tillägg måste göras. Studierektorerna (Ann, Lennart och Viggo) meddelar Karin dessa.

 

  1. Förslag om differentierade lärosalspriser

 

Viggo delade ut det förslag som lagts fram av Anders Eriksson och Inger Larsson:

Förslag till ett effektivare lärosalsutnyttjande.

 Det innehåller en hel del tveksamheter och framstår som direkt dåligt i många avseenden.

Salarna föreslås kosta 30% mer kl 10-12 och 13-15, 30% mindre kl 15-17.

Dessutom skulle en bokning 9-11 debiteras hela 8-12 på grund av ”rytmstörning”.

Prefekter och studierektorer kommer att inbjudas till en gemensam diskussion kring dessa frågor och för att få ett bättre diskussionsunderlag önskas skriftliga synpunkter från institutionerna innan 31 okt.

Viggo sammanfattar Nadas uppfattning.

 

  1. Kostnader för kopiering och utskrifter

 

Viggo har analyserat hur mycket utskrifter som gjordes från Unixsystemen i period 1. Några storförbrukare kunde urskiljas men de flesta skriver ut ett rimligt antal sidor. Snart kommer att nytt skrivarkösystem att införas som tillåter att man begränsar hur många sidor en användare totalt får skriva ut.

Analysen visar att taket borde kunna sättas så att ingen normalanvändare ska behöva känna sig drabbad.

Besparingseffekten kan röra sig om ca två hundra tusen kronor.

I em diskuterar Viggo med systemgruppen om när utskriftsbegränsningen kan införas.

 

  1. Nadalärarträffen på Lustikulla 17 oktober

 

På lärarträffen diskuterades många frågor, bland annat examinationsformer, genusfrågor, samarbete i lärarlag och över institutionsgränser, mångvetenskapligt sammansatta studentgrupper, långsiktig förskjutning av kursutbudet.

Ann framhöll genusperspektivet som särskilt viktigt. Seminarier om detta bör anordnas för att utforma en önskvärd samsyn bland pedagogerna.

Ett förslag om SMS-information till studenter vid t ex inställda föreläsningar verkade enligt Per inte särskilt nödvändigt.

 

  1. Nästa möte

 

Nästa grugruppsmöte blir 9 dec kl 10.15

 

 

Vid pennan                              Justeras

 

Berit                                        Viggo