Protokoll GRU-gruppsmöte 28 aug 2003

 

Närvarande: Ingrid, Viggo, Henrik A., Stefan, Lennart, Caroline, Olle, Ann Lantz, Leif H. och Berit (sekr)

Frånvarande: Per A

 

  1. Information

 

Ann Lantz är sedan 1 juli ny studierektor i MDI och medieteknik. Hon efterträder Henrik Artman.

 

10 lärare har slutat, 3 nya har tillkommit (Vahid Mosavat, Katarina Gustavsson, Danica Kragic) och en trainee adjunkt har anställts (Alexander Baltatzis).

 

På studentexpeditionen har Hanne slutat. Kerstin Frenckner, Viggo och Eva-Lena arbetar med att finna en lösning för expeditionen med befintlig administrativ personal.

 

Ingrid informerade om det allvarliga ekonomiska läget för KTH. Budgetunderskottet för första halvåret överstiger myndighetskapitalet och stora besparingsåtgärder måste till och har även påbörjats. Om inte årsresultatets underskott är mindre än myndighetskapitalet finns det risk att KTH sätts under tvångsförvaltning.

 

Årets antagning ser ut att bli den största för KTH någonsin p g a efterintag.

På SU-sidan har för Nadas del antagningen åter minskat.

 

 På Nada planeras start av fyra nya magisterprogram. Ann Lantz håller i MDI-sidan och Mikael Goldman i datalogisidan.

För SU undersöker Lennart hur ett program i numerik eller beräkningsteknik ska utformas.

Förutsättningar för att inriktningen AFM  inom Medieteknik kan bli bli ett magisterprogram utreds av Nils Enlund och Daniel Pargman.

 

  1. Studenternas stående punkt

 

Utgick.

 

  1. Hantering av försäljning av kurslitteratur utanför föreläsningssalarna.

 

Flera nackdelar finns med sådan försäljning. Priset har i en del fall varit högre än i kårbokhandeln och detta har uppfattats som att Nada skulle ta ut överpriser. Vår kurslitteratur säljs dock numera endast på studentexpeditionen och/eller på kårbokhandeln. I undantagsfall sköter kursledaren försäljningen på annat sätt.

Olle föreslår att information om detta lämnas vid första föreläsningen så att t ex för- och nackdelar med olika böcker framgår. Olle driver frågan vidare.

 

  1. Principer vid rättning av tentor

 

 Ingrid har fått ett brev från en SU-student som undrar över frågor i samband med detta. Finns vissa riktlinjer att följa för läraren, när det t ex är ok att ge noll poäng på ett svar? På tentan kan deklareras: ”Oläslig och obegriplig lösning ger noll poäng” vilket kan tolkas som att läraren har i stort sätt fria händer vid rättningen.

Att ge generella rättningsriktlinjer är dock svårt och anser man sej orättvist bedömd finns alltid möjlighet att överklaga.

För de stora kurserna finns rättningsmallar. Viggo kollar vad som står om detta i lärarpärmen. Ytterligare information behöver kanske läggas ut på webben.

 

  1. Grundutbildningens ekonomi

 

Viggo redogjorde för de goda effekter som sparpaketet har haft. Resultatet 2003/2004 blir positivt (ca 1 milj kr) och är omkring 5 milj kr bättre än resultatet 2002/2003 (7 milj kr inräknat kurserna i Haninge).

Två verksamheter går dock fortfarande med kraftiga underskott: kompetensinriktningen i publiceringsteknik och våra SU-kurser. Detta kan delvis åtgärdas med ytterligare samundervisning. Detta kommer att utredas under hösten.

 

  1. Kursanalyser 2002/2003

 

Viggo, Henrik och Lennart gjorde en genomgång av förra årets kursanalyser som nu borde vara helt klara.

Kerstin Frenckner har gjort en intressant exjobbsutvärdering (för första gången) som finns att läsa på webben.

 

  1. Ny utvecklingsplan för KTH

 

Ingrid redogjorde för delar av den nya vitboken som gått ut på en (ej formell) remissrunda.

Vi har genom synpunkter från Stefan, Ingrid och Kerstin S-E chans att påverka fakultetskollegiet som formellt kommer att lämna sina synpunkter till fakultetsnämnden och rektor.

Vid ett professorsmöte i september kan detta diskuteras.

Redan 24 sept har fakulteten möte med KTH:s styrelse och där har Henrik Christensen möjlighet att påverka.

 

 

Nästa möten: tisdag 22 okt kl 10.15 samt tisdag 9 dec kl 10.15.

 

 

Vid pennan                                   Justeras

 

 

Berit                                                     Viggo